Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. februar 2019 - Torsdag den 14. februar 2019266k

  Mandag den 11. februar 2019

Forhandling17:00 - 24:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

EU-program til bekæmpelse af svig

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Frist

Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Frist

Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Frist

Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse

Frist

Store rovdyr

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 12. februar 2019

Forhandling09:00 - 12:20

Frist

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Frist

Bæredygtig brug af pesticider

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Frist

Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Frist

Mindstekrav til genbrug af vand

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Frist

EU-program til bekæmpelse af svig

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Frist

Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Frist

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Frist

Mindstekrav til genbrug af vand

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Frist

Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Frist

Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Frist

Strategier for romaernes integration

Frist

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Frist

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Frist

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Frist

Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Frist

Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Frist

En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Frist

Bæredygtig brug af pesticider

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Frist

Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Forhandling15:00 - 17:00

Situationen i Syrien

2018-rapport om Bosnien-Hercegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Forhandling17:00 - 19:00

Drøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid

Forhandling19:00 - 24:00

Forhandling under ét - Partnerskabsaftale mellem EU og Singapore

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Frist

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Frist

Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Frist

Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU

O-000135/2018

Kommissionen FEMM

Frist

Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme

O-000134/2018

Kommissionen FEMM

Frist

Anvendelse af cannabis til medicinske formål

O-000122/2018

Kommissionen ENVI

Ændring af menneskelige kønsceller

O-000012/2019

RådetPPE

O-000013/2019

Kommissionen PPE

  Onsdag den 13. februar 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030"

Frist

Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Frist

Parlamentets mødekalender for 2020

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Frist

Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Frist

Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Traktat om oprettelse af transportfællesskab

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

2018-rapport om Bosnien-Hercegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Frist

Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Frist

Programmet for retlige anliggender

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Frist

Status for debatten om Europas fremtid

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Forhandling15:00 - 17:00

Fair beskatning i et retfærdigt samfund

Medicinsk teknologivurdering

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)17:00 - 18:00

Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Frist

Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Frist

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Frist

Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU

Frist

Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme

Frist

Anvendelse af cannabis til medicinske formål

Frist

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Forhandling (eller umiddelbart efter afstemningstiden)18:00 - 24:00

Frist

INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU

Frist

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Frist

Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Frist

Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Frist

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Frist

Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Frist

NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje

Frist

Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem

  Torsdag den 14. februar 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Frist

Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Medicinsk teknologivurdering

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Frist

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Frist

Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Frist

Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Frist

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Frist

Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Frist

Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Frist

Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse

Frist

Interkønnedes rettigheder

Frist

LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)

Frist

INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU

Frist

NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje

Frist

Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Frist

Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Frist

Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Forhandling15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Frist

Et Europa der beskytter: Ren luft til alle

O-000138/2018

Kommissionen ENVI

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse