Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. veebruar 2019 - Neljapäev, 14. veebruar 2019261k

  Esmaspäev, 11. veebruar 2019

Arutelud17:00 - 24:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

ELi pettustevastase võitluse programm

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tähtaeg

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Tähtaeg

Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Tähtaeg

Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine

Tähtaeg

Suured kiskjad

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 12. veebruar 2019

Arutelud09:00 - 12:20

Tähtaeg

Liidu kodanikukaitse mehhanism

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tähtaeg

Pestitsiidide säästev kasutamine

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Tähtaeg

Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Tähtaeg

Vee korduskasutamise miinimumnõuded

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega

ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tähtaeg

ELi pettustevastase võitluse programm

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tähtaeg

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Tähtaeg

Liidu kodanikukaitse mehhanism

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tähtaeg

Vee korduskasutamise miinimumnõuded

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tähtaeg

Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Tähtaeg

Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Tähtaeg

Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Tähtaeg

Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad

Tähtaeg

ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Tähtaeg

Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Tähtaeg

Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Tähtaeg

Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Tähtaeg

Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Tähtaeg

Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Tähtaeg

Pestitsiidide säästev kasutamine

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Tähtaeg

Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Arutelud15:00 - 17:00

Olukord Süürias

2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Arutelud17:00 - 19:00

Arutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal

Arutelud19:00 - 24:00

Ühine arutelu - ELi–Singapuri partnerlusleping

ELi–Singapuri vabakaubandusleping

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Tähtaeg

Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis

O-000135/2018

KomisjonFEMM

Tähtaeg

Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks

O-000134/2018

KomisjonFEMM

Tähtaeg

Kanepi raviotstarbeline kasutamine

O-000122/2018

KomisjonENVI

Inimese sugurakkude genoomi muundamine

O-000012/2019

NõukoguPPE

O-000013/2019

KomisjonPPE

  Kolmapäev, 13. veebruar 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030"

Tähtaeg

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

ELi–Singapuri vabakaubandusleping

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Transpordiühenduse asutamise leping

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Tähtaeg

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Tähtaeg

Õigusprogramm

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Tähtaeg

Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Arutelud15:00 - 17:00

Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel

Tervisetehnoloogia hindamine

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)17:00 - 18:00

Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Vajaduse korral tähtaeg

Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Vajaduse korral tähtaeg

Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Vajaduse korral tähtaeg

Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tähtaeg

Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Tähtaeg

Mootorsõidukite kindlustus

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Tähtaeg

Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis

Tähtaeg

Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks

Tähtaeg

Kanepi raviotstarbeline kasutamine

Tähtaeg

2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Arutelud (või hääletuse lõpus)18:00 - 24:00

Tähtaeg

Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile

Tähtaeg

Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Tähtaeg

Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Tähtaeg

Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Tähtaeg

Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Tähtaeg

Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tähtaeg

NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks

Tähtaeg

Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks

  Neljapäev, 14. veebruar 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Tähtaeg

Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Tervisetehnoloogia hindamine

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tähtaeg

Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Tähtaeg

Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Tähtaeg

Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Tähtaeg

Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Tähtaeg

Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tähtaeg

Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Tähtaeg

Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine

Tähtaeg

Intersooliste inimeste õigused

Tähtaeg

LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik

Tähtaeg

Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile

Tähtaeg

NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks

Tähtaeg

Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Tähtaeg

Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Tähtaeg

Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Arutelud15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

Tähtaeg

Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile

O-000138/2018

KomisjonENVI

Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave