Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris265k

  Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Debates17:00 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ES krāpšanas apkarošanas programma

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termiņi

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termiņi

Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termiņi

Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana

Termiņi

Lielie plēsēji

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Debates09:00 - 12:20

Termiņi

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termiņi

Pesticīdu ilgtspējīga lietošana

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termiņi

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Termiņi

Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem

ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termiņi

ES krāpšanas apkarošanas programma

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termiņi

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termiņi

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termiņi

Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termiņi

Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Termiņi

PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Termiņi

Romu integrēšanas stratēģijas

Termiņi

Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Termiņi

Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Termiņi

Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Termiņi

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Termiņi

Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termiņi

Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Termiņi

Pesticīdu ilgtspējīga lietošana

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termiņi

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Debates15:00 - 17:00

Stāvoklis Sīrijā

2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Debates17:00 - 19:00

Debates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni

Debates19:00 - 24:00

Kopīgās debates - ES un Singapūras partnerības nolīgums

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Termiņi

Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā

O-000135/2018

KomisijaFEMM

Termiņi

Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām

O-000134/2018

KomisijaFEMM

Termiņi

Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

O-000122/2018

KomisijaENVI

Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana

O-000012/2019

PadomePPE

O-000013/2019

KomisijaPPE

  Trešdiena, 2019. gada 13. februāris

Debates09:00 - 11:50

Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam"

Termiņi

Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Transporta kopienas dibināšanas līgums

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Termiņi

Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termiņi

Programma “Tiesiskums”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termiņi

Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debates15:00 - 17:00

Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)17:00 - 18:00

Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termiņi

Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termiņi

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Termiņi

Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā

Termiņi

Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām

Termiņi

Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Termiņi

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Debates (vai pēc balsošanas beigām)18:00 - 24:00

Termiņi

INF līguma nākotne un ietekme uz ES

Termiņi

Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termiņi

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termiņi

Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termiņi

Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termiņi

Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termiņi

NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam

Termiņi

Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai

  Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termiņi

Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termiņi

Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termiņi

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termiņi

Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termiņi

Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termiņi

Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termiņi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti pielāgošana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termiņi

Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana

Termiņi

Interseksuāļu tiesības

Termiņi

Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2023)

Termiņi

INF līguma nākotne un ietekme uz ES

Termiņi

NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam

Termiņi

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termiņi

Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Termiņi

Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Debates15:00 - 16:00

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)

Termiņi

Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem

O-000138/2018

KomisijaENVI

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums