Program
ŠtrasburgPondelok, 11. februára 2019 - Štvrtok, 14. februára 2019269k

  Pondelok, 11. februára 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Program EÚ pre boj proti podvodom

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termín

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termín

Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termín

Právo na pokojný protest a primerané použitie sily

Termín

Veľké dravce

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 12. februára 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termín

Trvalo udržateľné používanie pesticídov

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termín

Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Termín

Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termín

Program EÚ pre boj proti podvodom

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termín

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termín

Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termín

Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Termín

DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Termín

Stratégie integrácie Rómov

Termín

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Termín

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Termín

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Termín

Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Termín

Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Termín

Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Termín

Trvalo udržateľné používanie pesticídov

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Termín

Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Rozpravy15:00 - 17:00

Situácia v Sýrii

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Rozpravy17:00 - 19:00

Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy

Rozpravy19:00 - 24:00

Spoločná rozprava - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Singapurom

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termín

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termín

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Termín

Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ

O-000135/2018

KomisiaFEMM

Termín

Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam

O-000134/2018

KomisiaFEMM

Termín

Používanie konope na liečebné účely

O-000122/2018

KomisiaENVI

Modifikácia ľudského zárodočného genómu

O-000013/2019

KomisiaPPE

  Streda, 13. februára 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

Termín

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Termín

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Termín

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Zmluva o založení Dopravného spoločenstva

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Termín

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termín

Program Spravodlivosť

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termín

Stav diskusie o budúcnosti Európy

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Rozpravy15:00 - 17:00

Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť

Hodnotenie zdravotníckych technológií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termín

Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Termín

Poistenie motorových vozidiel

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Termín

Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ

Termín

Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam

Termín

Používanie konope na liečebné účely

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ

Termín

Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termín

Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termín

Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termín

Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termín

Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termín

NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Termín

Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie

  Štvrtok, 14. februára 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termín

Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Hodnotenie zdravotníckych technológií

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Termín

Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Termín

Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Termín

Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termín

Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Termín

Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termín

Úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Termín

Právo na pokojný protest a primerané použitie sily

Termín

Práva intersexuálnych osôb

Termín

Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023)

Termín

Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ

Termín

NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Termín

Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Termín

Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Termín

Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Rozpravy15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku)

Termín

Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

O-000138/2018

KomisiaENVI

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie