Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019264k

  Måndagen den 11 februari 2019

Debatt17:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

EU-programmet för bedrägeribekämpning

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tidsfrist

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Tidsfrist

Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Tidsfrist

Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld

Tidsfrist

Stora rovdjur

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 12 februari 2019

Debatt09:00 - 12:20

Tidsfrist

En civilskyddsmekanism för unionen

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

Hållbar användning av bekämpningsmedel

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Tidsfrist

Minimikrav för återanvändning av vatten

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tidsfrist

EU-programmet för bedrägeribekämpning

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tidsfrist

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Tidsfrist

En civilskyddsmekanism för unionen

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

Minimikrav för återanvändning av vatten

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Tidsfrist

Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Tidsfrist

Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Tidsfrist

Strategier för integration av romer

Tidsfrist

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Tidsfrist

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Tidsfrist

Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Tidsfrist

Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Tidsfrist

Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Tidsfrist

En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Tidsfrist

Hållbar användning av bekämpningsmedel

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Debatt15:00 - 17:00

Situationen i Syrien

Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Debatt17:00 - 19:00

Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid

Debatt19:00 - 24:00

Gemensam debatt - Partnerskapsavtalet mellan EU och Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Tidsfrist

Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU

O-000135/2018

KommissionenFEMM

Tidsfrist

Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet

O-000134/2018

KommissionenFEMM

Tidsfrist

Användning av cannabis för medicinska ändamål

O-000122/2018

KommissionenENVI

Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller

O-000012/2019

RådetPPE

O-000013/2019

KommissionenPPE

  Onsdagen den 13 februari 2019

Debatt09:00 - 11:50

Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030

Tidsfrist

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Parlamentets sammanträdeskalender – 2020

Europeiska fiskerikontrollbyrån

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Fördraget om upprättande av en transportgemenskap

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Tidsfrist

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Tidsfrist

Programmet för rättsliga frågor

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Tidsfrist

Läget avseende debatten om Europas framtid

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Debatt15:00 - 17:00

Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle

Utvärdering av medicinsk teknik

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)17:00 - 18:00

Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Tidsfrist

Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Tidsfrist

Ansvarsförsäkring för motorfordon

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Tidsfrist

Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU

Tidsfrist

Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet

Tidsfrist

Användning av cannabis för medicinska ändamål

Tidsfrist

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)18:00 - 24:00

Tidsfrist

INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

Tidsfrist

Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Tidsfrist

Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Tidsfrist

Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Tidsfrist

Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Tidsfrist

Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tidsfrist

Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar

Tidsfrist

Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem

  Torsdagen den 14 februari 2019

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Skydd av djur under transport inom och utanför EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Tidsfrist

Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Utvärdering av medicinsk teknik

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Tidsfrist

Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Tidsfrist

Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Tidsfrist

Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Tidsfrist

Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Tidsfrist

Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tidsfrist

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Tidsfrist

Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld

Tidsfrist

Intersexuella personers rättigheter

Tidsfrist

Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)

Tidsfrist

INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

Tidsfrist

Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar

Tidsfrist

Skydd av djur under transport inom och utanför EU

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Tidsfrist

Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Tidsfrist

Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Debatt15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Tidsfrist

Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

O-000138/2018

KommissionenENVI

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande