Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г.305k

  Понеделник, 11 март 2019 г.

Разисквания17:00 - 24:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Програма „Европейски корпус за солидарност“

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Срок

Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Срок

Европейската гражданска инициатива

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Срок

Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 12 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 10:00

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)

Срок

Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

 ***I

Срок

Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

 ***I

Срок

Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

 ***I

TRANIsmail Ertug

Срок

Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

Разисквания10:00 - 12:20

Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат

Електронна информация за товарни превози

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Срок

Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Срок

Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Срок

Програма „Европейски корпус за солидарност“

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Срок

Акт на ЕС за киберсигурността

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Срок

Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Срок

Европейската гражданска инициатива

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Срок

Внос на движими културни ценности

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Срок

Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Срок

Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване

Срок

Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Срок

Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Разисквания15:00 - 24:00

Срок

Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека

Срок

Доклад от 2018 г. относно Турция

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Срок

Извънредна ситуация във Венесуела

Срок

Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Срок

Изисквания за достъпност за продукти и услуги

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Срок

Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари

Срок

Визова информационна система

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Срок

Фонд „Убежище и миграция“

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Срок

Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Срок

Фонд „Вътрешна сигурност“

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Сряда, 13 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Изменение на климата

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Срок

Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Срок

Изисквания за достъпност за продукти и услуги

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Срок

Визова информационна система

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Срок

Фонд „Убежище и миграция“

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Срок

Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Срок

Фонд „Вътрешна сигурност“

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Срок

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Срок

Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Срок

Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Срок

Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Срок

Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Срок

Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

 ***I

Срок

Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

 ***I

Срок

Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

 ***I

TRANIsmail Ertug

Срок

Европа, която закриля: чист въздух за всички

Срок

Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Разисквания15:00 - 17:00

Срок

Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)17:00 - 18:00

Срок

Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Срок

Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Срок

Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Срок

Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Срок

Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Срок

Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Срок

Възражение съгласно член 106: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин

Срок

Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)

Срок

Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)

Срок

Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Срок

Възражение, внесено съгласно член 106: активни вещества, включително тиаклоприд

Срок

Доклад от 2018 г. относно Турция

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Разисквания (или в края на гласуванията)18:00 - 24:00

Срок

Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Срок

Учредяване на Европейския паричен фонд

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Срок

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Срок

Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Срок

Положението в Никарагуа

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Четвъртък, 14 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Срок

Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Срок

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Срок

Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Срок

Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС

Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Hазначаване на председателя на Европейския банков орган

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека

Срок

Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари

Срок

Изменение на климата

Срок

Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ

Срок

Учредяване на Европейския паричен фонд

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Срок

Положението в Никарагуа

Срок

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Разисквания15:00 - 16:00

Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите

O-000001/2019

Комисия

Срок

Основни права на хората от африкански произход

O-000022/2019

КомисияLIBE

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация