Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г.329k

  Понеделник, 25 март 2019 г.

Разисквания17:00 - 24:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Срок

Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

O-000015/2019

КомисияLIBE

Срок

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Срок

Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

Срок

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 26 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Срок

Авторското право в цифровия единен пазар

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Срок

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Срок

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Срок

Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Срок

Вътрешния пазар на електроенергия

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Срок

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Срок

Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Срок

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Срок

Авторското право в цифровия единен пазар

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Срок

Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Срок

Договори за продажба на стоки

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Срок

Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Срок

Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Срок

Специални правила относно максималната дължина на кабини

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Срок

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Срок

Основни права на хората от африкански произход

Срок

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Срок

Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Разисквания15:00 - 17:00

Общо разискване - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (53 доклада)

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата

A8-0097/2019
Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще бъдат приети в сряда)17:00 - 18:15

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата

A8-0097/2019
Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Разисквания (или в края на гласуванията)18:15 - 24:00

Срок

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Срок

Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Срок

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Положението в Алжир

Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация

Срок

След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Сряда, 27 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г.

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Общ режим на облагане с акциз

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Срок

Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Срок

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Разисквания15:00 - 17:00

Срок

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Срок

Продукти за наторяване в ЕС

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)17:00 - 18:00

Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Пазари на финансови инструменти

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Срок

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Срок

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Срок

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Срок

Продукти за наторяване в ЕС

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Срок

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Срок

Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Срок

Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите

Срок

Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Срок

Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7)

Срок

Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Срок

Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.)

Срок

Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Срок

Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид

Срок

След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Разисквания (или в края на гласуванията)18:00 - 24:00

Срок

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Срок

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Качество на водите, предназначени за консумация от човека

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Срок

Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Срок

Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Срок

Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Четвъртък, 28 март 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Срок

„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Срок

Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Качество на водите, предназначени за консумация от човека

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Срок

Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Срок

Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Срок

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Срок

„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Срок

Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Срок

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Срок

Извънредна ситуация във Венесуела

Срок

Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Срок

Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

Срок

Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация