Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019287k

  Esmaspäev, 25. märts 2019

Arutelud17:00 - 24:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Tähtaeg

Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

O-000015/2019

KomisjonLIBE

Tähtaeg

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Tähtaeg

Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused

Tähtaeg

Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 26. märts 2019

Arutelud09:00 - 12:20

Tähtaeg

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tähtaeg

Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

ELi ja Israeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Tähtaeg

Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tähtaeg

Elektrienergia siseturg

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tähtaeg

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Tähtaeg

Ohuvalmidus elektrisektoris

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Tähtaeg

Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Tähtaeg

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tähtaeg

Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Tähtaeg

Kaupade müügilepingud

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Tähtaeg

Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Tähtaeg

Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Tähtaeg

Erieeskirjad kabiinide maksimaalpikkuse kohta

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Tähtaeg

Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Tähtaeg

Aafrika päritolu inimeste põhiõigused

Tähtaeg

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Tähtaeg

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Arutelud15:00 - 17:00

Ühine arutelu - 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (53 raportit)

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda

A8-0097/2019
Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

HÄÄLETUS (suulised selgitused hääletuse kohta antakse kolmapäeval)17:00 - 18:15

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda

A8-0097/2019
Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Arutelud (või hääletuste lõpus)18:15 - 24:00

Tähtaeg

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tähtaeg

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Tähtaeg

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Olukord Alžeerias

Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine

Tähtaeg

Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Kolmapäev, 27. märts 2019

Arutelud09:00 - 12:20

Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Tähtaeg

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Tähtaeg

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Arutelud15:00 - 17:00

Tähtaeg

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Tähtaeg

CE-märgisega väetisetooted

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)17:00 - 18:00

Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Finantsinstrumentide turud

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Tähtaeg

Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Tähtaeg

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tähtaeg

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Tähtaeg

CE-märgisega väetisetooted

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Tähtaeg

Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Tähtaeg

Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine

Tähtaeg

Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Arutelud (või hääletuse lõpus)18:00 - 24:00

Tähtaeg

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Tähtaeg

2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Olmevee kvaliteet

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Tähtaeg

Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Tähtaeg

Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Tähtaeg

Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Neljapäev, 28. märts 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Tähtaeg

Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Tähtaeg

Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Olmevee kvaliteet

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Tähtaeg

Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Tähtaeg

Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Tähtaeg

Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Tähtaeg

Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Tähtaeg

Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Tähtaeg

2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Tähtaeg

Hädaolukord Venezuelas

Tähtaeg

Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias

Tähtaeg

Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused

Tähtaeg

Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Arutelud15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave