Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts293k

  Pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Debates17:00 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termiņi

Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

O-000015/2019

KomisijaLIBE

Termiņi

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Termiņi

Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"

Termiņi

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 26. marts

Debates09:00 - 12:20

Termiņi

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termiņi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Termiņi

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Termiņi

Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termiņi

Elektroenerģijas iekšējais tirgus

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termiņi

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Termiņi

Riskgatavība elektroenerģijas sektorā

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Termiņi

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Termiņi

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termiņi

Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Termiņi

Preču pārdošanas līgumi

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Termiņi

Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termiņi

Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termiņi

Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termiņi

Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Termiņi

Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības

Termiņi

Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termiņi

ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Debates15:00 - 17:00

Kopīgās debates - 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (53 ziņojumi)

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

A8-0097/2019
Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks trešdien)17:00 - 18:15

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

A8-0097/2019
Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termiņi

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Debates (vai balsošanas beigās)18:15 - 24:00

Termiņi

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termiņi

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termiņi

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Stāvoklis Alžīrijā

Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija

Termiņi

Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Trešdiena, 2019. gada 27. marts

Debates09:00 - 12:20

Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Termiņi

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termiņi

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Debates15:00 - 17:00

Termiņi

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termiņi

ES mēslošanas līdzekļi

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)17:00 - 18:00

Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Finanšu instrumentu tirgi

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Termiņi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Termiņi

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termiņi

Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termiņi

ES mēslošanas līdzekļi

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Termiņi

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Termiņi

Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām

Termiņi

Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Debates (vai pēc balsošanas beigām) 18:00 - 24:00

Termiņi

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termiņi

2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Dzeramā ūdens kvalitāte

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termiņi

Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termiņi

Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termiņi

Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termiņi

Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termiņi

Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Dzeramā ūdens kvalitāte

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termiņi

Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termiņi

Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termiņi

Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termiņi

Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termiņi

Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Termiņi

2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Termiņi

Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā

Termiņi

Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

Termiņi

Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"

Termiņi

Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Debates15:00 - 16:00

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums