Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019287k

  Måndagen den 25 mars 2019

Debatt17:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Tidsfrist

Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien

O-000015/2019

KommissionenLIBE

Tidsfrist

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Tidsfrist

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

Tidsfrist

Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 26 mars 2019

Debatt09:00 - 12:20

Tidsfrist

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tidsfrist

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Tidsfrist

Gemensamma regler för den inre marknaden för el

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Den inre marknaden för el

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Tidsfrist

Riskberedskap inom elsektorn

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Tidsfrist

Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Tidsfrist

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Tidsfrist

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Tidsfrist

Avtal om försäljning av varor

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Tidsfrist

Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Tidsfrist

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Tidsfrist

Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Tidsfrist

Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Tidsfrist

Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

Tidsfrist

Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Tidsfrist

Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Debatter15:00 - 17:00

Gemensam debatt - Ansvarsfrihet 2017 (53 betänkanden)

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

A8-0097/2019
Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen)17:00 - 18:15

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

A8-0097/2019
Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Debatter (eller efter omröstningen)18:15 - 24:00

Tidsfrist

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tidsfrist

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Tidsfrist

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Situationen i Algeriet

Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim

Tidsfrist

Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Onsdagen den 27 mars 2019

Debatt09:00 - 12:20

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Allmänna regler för punktskatt

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Tidsfrist

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Tidsfrist

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Debatt15:00 - 17:00

Tidsfrist

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Tidsfrist

Gödselprodukter från EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)17:00 - 18:00

Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Marknader för finansiella instrument

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Tidsfrist

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Tidsfrist

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Tidsfrist

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Tidsfrist

Gödselprodukter från EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Tidsfrist

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Tidsfrist

Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7)

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.)

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid

Tidsfrist

Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Debatt (eller efter omröstningen)18:00 - 24:00

Tidsfrist

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Tidsfrist

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kvaliteten på dricksvatten

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Tidsfrist

Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Tidsfrist

Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Tidsfrist

Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Torsdagen den 28 mars 2019

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Tidsfrist

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Tidsfrist

Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kvaliteten på dricksvatten

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Tidsfrist

Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Tidsfrist

Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Tidsfrist

Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Tidsfrist

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Tidsfrist

Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Tidsfrist

Nödsituationen i Venezuela

Tidsfrist

Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien

Tidsfrist

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

Tidsfrist

Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Debatt15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande