Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.279k

  Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.

Debaty17:00 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Praworządność w Rumunii

Termin

Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Termin

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termin

Europejski Urząd ds. Pracy

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Przystąpienie UE do Aktu genewskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Termin

Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Termin

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Termin

Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termin

Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Termin

Wymogi kapitałowe (rozporządzenie)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termin

Wymogi kapitałowe (dyrektywa)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Termin

Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termin

Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termin

Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Termin

Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termin

Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termin

Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termin

Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termin

Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termin

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termin

Europejski Urząd ds. Pracy

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termin

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termin

Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termin

Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Termin

Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termin

Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Termin

Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Termin

Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Termin

Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Termin

Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Termin

Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Debaty15:00 - 24:00

Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai

Sytuacja w Libii

Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu

Sytuacja w Sudanie

Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

Termin

Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termin

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termin

Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termin

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termin

Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a

  Środa, 17 kwietnia 2019 r.

Debaty08:30 - 10:00

Termin

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Debaty10:00 - 12:20

Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie

Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac”

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Termin

Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termin

Program realizacji programu „Horyzont Europa”

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termin

Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Termin

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termin

Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termin

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termin

Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Termin

Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termin

Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Termin

Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termin

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Program „Wymiar sprawiedliwości”

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Termin

Program „Prawa i Wartości”

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termin

Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych

Debaty15:00 - 17:00

Termin

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termin

Kodeks wizowy

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania zostaną przedstawione w czwartek)17:00 - 18:00

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Termin

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych

Termin

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termin

Kodeks wizowy

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Termin

Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Termin

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termin

Instrument „Łącząc Europę”

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termin

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termin

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termin

Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termin

Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termin

Europejski Fundusz Obronny

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termin

Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego

O-000004/2019

KomisjaAFCO

Termin

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

Debaty08:30 - 11:50

Termin

Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Termin

System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termin

Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Termin

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Termin

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Termin

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termin

Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Termin

Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Termin

Europejski Fundusz Obronny

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termin

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termin

Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Termin

Program InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termin

System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Termin

Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Termin

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Termin

Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Termin

Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Termin

Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego

Termin

Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019Informacja prawna