Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 247k
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016176kΈκδοση: Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, 15:09
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 12:50   Συζητήσεις
13:00 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 12:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
52 pointΕπισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2016/2709(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
  pointΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
50 -Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2016/2711(RSP)]
13:00 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
63***voteΣυμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
Σύσταση:  Mariya Gabriel (A8-0197/2016)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
[2015/0199(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
29***IvoteΌρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα
Έκθεση:  Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα
[2014/0268(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
34Προθεσμία voteΠρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
Έκθεση:  Brando Benifei (A8-0204/2016)
Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
[2015/2321(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
25Προθεσμία voteΚοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
Έκθεση:  Eleonora Forenza (A8-0217/2016)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη
[2015/2038(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
68Προθεσμία voteΜια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
Έκθεση:  Tiziana Beghin (A8-0220/2016)
Έκθεση σχετικά με μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
[2015/2105(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
23Προθεσμία voteΗ καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
Έκθεση:  Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)
Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
[2015/2340(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
26Προθεσμία pointΠροετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
Έκθεση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
[2015/2353(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
56Προθεσμία pointΦορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Έκθεση:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Έκθεση σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
[2016/2038(INI)]
Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
21Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή
Έκθεση:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου
[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
55Προθεσμία***IIpointΥψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
47Προθεσμία pointΣυνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Δήλωση της Επιτροπής
[2016/2695(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Οργανισμοί στον τομέα της θάλασσας και της αλιείας
20Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
22Προθεσμία***I-Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
62***IpointΓραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
08:30 - 12:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Βουλευτές135'
PPE35'30S&D31'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'ENF8'NI4'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (9x6') 54'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (17x1') 17'
Βουλευτές211'
PPE57'S&D50'30ECR21'ALDE20'GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'ENF12'NI6'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
34item on the agendapointΠρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
Brando Benifei (A8-0204/2016
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
25item on the agendapointΚοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
Eleonora Forenza (A8-0217/2016
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
68item on the agendapointΜια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
Tiziana Beghin (A8-0220/2016
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 30 Ιουνίου 2016, 18:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
23item on the agendapointΗ καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
Barbara Lochbihler (A8-0205/2016
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
26item on the agendapointΠροετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
56item on the agendapointΦορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
21item on the agendapointΕυρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
55item on the agendapointΥψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
47item on the agendapointΣυνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
20item on the agendapointΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
22item on the agendapointΚοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, 19:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου