Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. 223k
Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.170kVersija: Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 15:13
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 12:50   Diskusijos
13:00 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 12:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
52 pointNyderlandų pirmininkavimo Tarybai apžvalga
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2016/2709(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
  pointPRIORITETINĖS DISKUSIJOS
50 -Europos Vadovų Tarybos susitikimo (birželio 28–29 d.) išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2711(RSP)]
13:00 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
63***voteEuropos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju
Rekomendacija:  Mariya Gabriel (A8-0197/2016)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2015/0199(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
29***IvoteNe keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės
Pranešimas:  Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu
[2014/0268(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
34Galutinis terminas votePabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
Pranešimas:  Brando Benifei (A8-0204/2016)
Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
[2015/2321(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
25Galutinis terminas voteSocialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė
Pranešimas:  Eleonora Forenza (A8-0217/2016)
Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo
[2015/2038(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
68Galutinis terminas voteNauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų
Pranešimas:  Tiziana Beghin (A8-0220/2016)
Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų
[2015/2105(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
23Galutinis terminas voteKova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose
Pranešimas:  Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)
Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose
[2015/2340(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
26Galutinis terminas pointPasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
Pranešimas:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Pranešimas dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
[2015/2353(INI)]
Biudžeto komitetas
56Galutinis terminas pointSprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)
Pranešimas:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių
[2016/2038(INI)]
Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
21Galutinis terminas***IpointEuropos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba
Pranešimas:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
55Galutinis terminas***IIpointAukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
47Galutinis terminas pointStruktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika
Komisijos pareiškimas
[2016/2695(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Jūrų ir žuvininkystės agentūros
20Galutinis terminas***I-Europos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
22Galutinis terminas***I-Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Žuvininkystės komitetas
62***IpointEuropos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas
08:30 - 12:50   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais)15'
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Parlamento nariai135'
PPE35'30S&D31'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'ENF8'NI4'30
Procedūra „prašau žodžio“5'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Pranešėjai   (9x6') 54'
Nuomonės referentai   (17x1') 17'
Parlamento nariai211'
PPE57'S&D50'30ECR21'ALDE20'GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'ENF12'NI6'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
34item on the agendapointPabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką
Brando Benifei (A8-0204/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
25item on the agendapointSocialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė
Eleonora Forenza (A8-0217/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
68item on the agendapointNauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų
Tiziana Beghin (A8-0220/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2016 m. birželio 30 d., 18:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
23item on the agendapointKova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose
Barbara Lochbihler (A8-0205/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
26item on the agendapointPasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
56item on the agendapointSprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
21item on the agendapointEuropos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
55item on the agendapointAukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
47item on the agendapointStruktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
20item on the agendapointEuropos jūrų saugumo agentūra
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -PakeitimaiPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
22item on the agendapointEuropos žuvininkystės kontrolės agentūra
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -PakeitimaiPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 19:00
Teisinis pranešimas