Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 247k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016179kΈκδοση: Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, 15:09
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
51 pointΠρόγραμμα δραστηριοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2016/2710(RSP)]
71Προθεσμία pointΠροετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
Δήλωση της Επιτροπής
[2016/2773(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
74***voteΣυμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης
Σύσταση:  Norica Nicolai (A8-0210/2016)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης
[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
58 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015
Έκθεση:  José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015
[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
55Προθεσμία***IIvoteΥψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
77Προθεσμία***IvoteΕπισήμανση της ενεργειακής απόδοσης
Έκθεση:  Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ
[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
21Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή
Έκθεση:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου
[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
20Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
22Προθεσμία***IvoteΚοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας
[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
62***IvoteΓραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
26Προθεσμία voteΠροετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
Έκθεση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
[2015/2353(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
56Προθεσμία voteΦορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Έκθεση:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Έκθεση σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
[2016/2038(INI)]
Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
47Προθεσμία voteΣυνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Προτάσεις ψηφίσματος
[2016/2695(RSP)]
RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016
Συζήτηση: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016
71Προθεσμία voteΠροετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
Προτάσεις ψηφίσματος
[2016/2773(RSP)]
RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016
Συζήτηση: Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
72Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016
[2016/2600(RSP)]
RC-B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016
Συζήτηση: Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
81Προθεσμία voteΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία
[2016/2669(DEA)]
B8-0869/2016, B8-0870/2016
92Προθεσμία voteΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
[2016/2743(DEA)]
B8-0868/2016
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
93 pointΠαγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2016/2813(RSP)]
97 pointΝέες πρωτοβουλίες σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2016/2818(RSP)]
85 pointΝέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2016/2803(RSP)]
80 pointΕτήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2016/2796(RSP)]
65Προθεσμία point71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Έκθεση:  Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)
Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
[2016/2020(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
88 pointΠροστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2016/2806(RSP)]
86 pointΑναθεώρηση, εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο
Δήλωση της Επιτροπής
[2016/2804(RSP)]
82Προθεσμία pointΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
[2016/2708(RPS)]
09:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Βουλευτές105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30ENF6'30NI4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητής6'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές225'
PPE61'30S&D54'ECR22'30ALDE21'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD14'30ENF12'30NI6'30
"Catch the eye"   (8x5') 40'
71item on the agendapointΠροετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
  -Προτάσεις ψηφίσματος Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 18:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 19:00
55item on the agendapointΥψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
77item on the agendapointΕπισήμανση της ενεργειακής απόδοσης
Dario Tamburrano (A8-0213/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
21item on the agendapointΕυρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
20item on the agendapointΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
22item on the agendapointΚοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
26item on the agendapointΠροετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
56item on the agendapointΦορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
47item on the agendapointΣυνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
72item on the agendapointΑπόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016
(O-000058/2016 - B8-0702/2016) (O-000059/2016 - B8-0703/2016) 
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
81item on the agendapointΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
92item on the agendapointΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 16:00
65item on the agendapoint71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Andrey Kovatchev (A8-0146/2016
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 12:00
82item on the agendapointΈνσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 1 Ιουλίου 2016, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 5 Ιουλίου 2016, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, 19:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου