Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. 223k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d.169kVersija: Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 15:13
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
51 pointSlovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2016/2710(RSP)]
71Galutinis terminas pointKomisijos 2017 m. darbo programos rengimas
Komisijos pareiškimas
[2016/2773(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
74***voteES ir Azerbaidžano pagrindų susitarimas
Rekomendacija:  Norica Nicolai (A8-0210/2016)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto
[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
58 voteTaisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas
Pranešimas:  José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius
[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]
Biudžeto komitetas
55Galutinis terminas***IIvoteAukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Andreas Schwab (A8-0211/2016)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti
[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
77Galutinis terminas***IvoteEnergijos vartojimo efektyvumo ženklinimas
Pranešimas:  Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES
[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.
21Galutinis terminas***IvoteEuropos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba
Pranešimas:  Artis Pabriks (A8-0200/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
20Galutinis terminas***IvoteEuropos jūrų saugumo agentūra
Pranešimas:  Michael Cramer (A8-0215/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą
[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
22Galutinis terminas***IvoteEuropos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas:  Alain Cadec (A8-0068/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą
[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]
Žuvininkystės komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
62***IvoteEuropos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato
[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
26Galutinis terminas votePasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
Pranešimas:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)
Pranešimas dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
[2015/2353(INI)]
Biudžeto komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
56Galutinis terminas voteSprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)
Pranešimas:  Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)
Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių
[2016/2038(INI)]
Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
47Galutinis terminas voteStruktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2016/2695(RSP)]
RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016
Diskusijos: Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.
71Galutinis terminas voteKomisijos 2017 m. darbo programos rengimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2016/2773(RSP)]
RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016
Diskusijos: Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d.
72Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną
[2016/2600(RSP)]
RC-B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016
Diskusijos: Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d.
81Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti
[2016/2669(DEA)]
B8-0869/2016, B8-0870/2016
92Galutinis terminas votePrieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas
[2016/2743(DEA)]
B8-0868/2016
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
93 pointVisuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2016/2813(RSP)]
97 pointNaujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2016/2818(RSP)]
85 pointNaujas ES strategija dėl Kinijos
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2016/2803(RSP)]
80 pointMetinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m.
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2016/2796(RSP)]
65Galutinis terminas pointRekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos
Pranešimas:  Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)
Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos
[2016/2020(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
88 pointInformatorių apsauga
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2016/2806(RSP)]
86 pointBazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas
Komisijos pareiškimas
[2016/2804(RSP)]
82Galutinis terminas pointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą
[2016/2708(RPS)]
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Parlamento nariai105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'30ENF6'30NI4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)40'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentas1'
Autorius (komitetas)5'
Parlamento nariai225'
PPE61'30S&D54'ECR22'30ALDE21'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD14'30ENF12'30NI6'30
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
71item on the agendapointKomisijos 2017 m. darbo programos rengimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 18:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2016 m. liepos 5 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 19:00
55item on the agendapointAukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje
Andreas Schwab (A8-0211/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
77item on the agendapointEnergijos vartojimo efektyvumo ženklinimas
Dario Tamburrano (A8-0213/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
21item on the agendapointEuropos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba
Artis Pabriks (A8-0200/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
20item on the agendapointEuropos jūrų saugumo agentūra
Michael Cramer (A8-0215/2016
  -PakeitimaiPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
22item on the agendapointEuropos žuvininkystės kontrolės agentūra
Alain Cadec (A8-0068/2016
  -PakeitimaiPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
26item on the agendapointPasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
56item on the agendapointSprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
47item on the agendapointStruktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
72item on the agendapointJaponijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną
(O-000058/2016 - B8-0702/2016) (O-000059/2016 - B8-0703/2016) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
81item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
92item on the agendapointPrieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 16:00
65item on the agendapointRekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos
Andrey Kovatchev (A8-0146/2016
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2016 m. birželio 29 d., 12:00
82item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą
  -PakeitimaiPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2016 m. liepos 1 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2016 m. liepos 5 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d., 19:00
Teisinis pranešimas