Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 2 oktober 2017 - Torsdagen den 5 oktober 2017 217k
Tisdagen den 3 oktober 2017165kUtgåva: Onsdagen den 4 oktober 2017, 16:32
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
59Tidsfrist pointLäget i förhandlingarna med Förenade kungariket
[2017/2847(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
59Tidsfrist voteLäget i förhandlingarna med Förenade kungariket
Resolutionsförslag
[2017/2847(RSP)]
B8-0538/2017, B8-0539/2017
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
34Tidsfrist***IvoteBegränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Betänkande:  Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
[2017/0013(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
12Tidsfrist***IvoteFörvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0173/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007
[2016/0187(COD)]
Fiskeriutskottet
Debatt: Måndagen den 2 oktober 2017
22Tidsfrist voteKvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU
Betänkande:  Anna Hedh (A8-0271/2017)
Betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU
[2017/2008(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Debatt: Måndagen den 2 oktober 2017
10Tidsfrist voteDet krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna
Betänkande:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)
Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna
[2016/2324(INI)]
Utskottet för utveckling
Debatt: Måndagen den 2 oktober 2017
30Tidsfrist voteBekämpning av it-brottslighet
Betänkande:  Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)
Betänkande om kampen mot it-brottslighet
[2017/2068(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Måndagen den 2 oktober 2017
48Tidsfrist voteEU:s politiska förbindelser med Asean
Betänkande:  Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)
Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Asean
[2017/2026(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Måndagen den 2 oktober 2017
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
60Tidsfrist pointSituationen i Moldavien
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2017/2848(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.
50Tidsfrist pointAvskaffande av barnäktenskap
Muntlig fråga - [2017/2663(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Avskaffande av barnäktenskap
68 pointPrioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2017/2874(RSP)]
35Tidsfrist pointFN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
Muntliga frågor - [2017/2620(RSP)]
     
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
     
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
69 pointRyanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2017/2876(RSP)]
72Tidsfrist pointInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
[2017/2872(RSP)]
  pointGemensam debatt - Passagerarfartygs säkerhet
36Tidsfrist***I-Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Betänkande:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Utskottet för transport och turism
37Tidsfrist***I-Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater
Betänkande:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Utskottet för transport och turism
38Tidsfrist***I-Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
Betänkande:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Utskottet för transport och turism
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)25'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Frågeställare (utskott)   (3x5') 15'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
59item on the agendapointLäget i förhandlingarna med Förenade kungariket
  -ResolutionsförslagTorsdagen den 28 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 29 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 29 september 2017, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 2 oktober 2017, 17:00
34item on the agendapointBegränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
12item on the agendapointFörvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat
Gabriel Mato (A8-0173/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
22item on the agendapointKvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU
Anna Hedh (A8-0271/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
10item on the agendapointDet krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
30item on the agendapointBekämpning av it-brottslighet
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
48item on the agendapointEU:s politiska förbindelser med Asean
Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 28 september 2017, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
60item on the agendapointSituationen i Moldavien
50item on the agendapointAvskaffande av barnäktenskap
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
35item on the agendapointFN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
72item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
  -ÄndringsförslagMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
36item on the agendapointSäkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
38item on the agendapointInspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 29 september 2017, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 3 oktober 2017, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 4 oktober 2017, 19:00
Rättsligt meddelande