Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 2 октомври 2017 г. - Четвъртък, 5 октомври 2017 г. 248k
Cряда, 4 октомври 2017181kВерсия: Cряда, 4 октомври 2017, 16:22
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 22:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
15 pointПодготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври 2017 г.
Изявления на Съвета и на Комисията
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
41***voteСпоразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК
Препоръка:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС – ЛАК
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Комисия по външни работи
54*voteРазпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния
Доклад:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
58*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република
Доклад:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
57*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия
Доклад:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
56*voteАвтоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция
Доклад:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
36Срок***IvoteПравила за безопасност и стандарти за пътническите кораби
Доклад:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
37Срок***IvoteРегистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки Общността
Доклад:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
38Срок***IvoteСистема от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии
Доклад:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
72Срок voteВъзражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система
Предложение за резолюция
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
74Срок voteВъзражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи
Предложение за резолюция
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Срок voteВъзражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи
Предложение за резолюция
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Срок voteПредложение за резолюция - Прекратяване на сключването на брак в детска възраст
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
35Срок voteПредложение за резолюция - Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Разискване: Втoрник, 3 октомври 2017
15:00 - 22:00   Разисквания       Време за изказвания
80 pointКонституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на събитията в Каталуния
Изявление на Комисията
[2017/2888(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
63 pointФискален пакт и включването му в правната уредба на ЕС
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)
[2017/2866(RSP)]
42 pointПредставяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г.
[2017/2765(RSP)]
В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна палата
24***pointЗасилено сътрудничество: Европейска прокуратура
Препоръка:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
70 pointЗаповеди за арест на Интерпол („червени известия“)
Изявления на Съвета и на Комисията
[2017/2873(RSP)]
71 pointСигурността по пътищата на Европа
Въпрос с искане за устен отговор - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Сигурността по пътищата на Европа
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)40'
Председател на Сметната палата (включително отговорите)10'
Докладчик6'
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Автор (политическа група)2'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointПравила за безопасност и стандарти за пътническите кораби
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 септември 2017, 13:00
37item on the agendapointРегистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки Общността
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 септември 2017, 13:00
38item on the agendapointСистема от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 септември 2017, 13:00
72item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система
  -ИзмененияПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 3 октомври 2017, 16:00
74item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи
  -ИзмененияПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 3 октомври 2017, 16:00
75item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи
  -ИзмененияПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 3 октомври 2017, 16:00
50item on the agendapointПрекратяване на сключването на брак в детска възраст
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 27 септември 2017, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 3 октомври 2017, 16:00
35item on the agendapointКонференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 27 септември 2017, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 3 октомври 2017, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 29 септември 2017, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 2 октомври 2017, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 3 октомври 2017, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 4 октомври 2017, 19:00
Правна информация