Dagsorden
StrasbourgMandag den 2. oktober 2017 - Torsdag den 5. oktober 2017 221k
Onsdag den 4. oktober 2017169kUdgave: Onsdag den 4. oktober 2017, 16:23
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 22:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
15 pointForberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
41***voteAftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond
Henstilling:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Udenrigsudvalget
54*voteVisse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Bulgarien og Rumænien
Betænkning:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
58*voteElektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af oplysninger fra køretøjsregistre
Betænkning:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af oplysninger fra køretøjsregistre
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
57*voteElektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata
Betænkning:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
56*voteElektronisk udveksling med Grækenland af fingeraftryksdata
Betænkning:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af fingeraftryksdata
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
36Frist***IvoteSikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe
Betænkning:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
37Frist***IvoteRegistrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne
Betænkning:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
38Frist***IvoteInspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart
Betænkning:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
72Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber
Forslag til beslutning
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
74Frist voteIndsigelse, jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne FG72 x A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
Forslag til beslutning
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Frist voteIndsigelse, jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
Forslag til beslutning
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Frist voteForslag til beslutning - Afskaffelse af børneægteskaber
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
35Frist voteForslag til beslutning - FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Forhandling: Tirsdag den 3. oktober 2017
15:00 - 22:00   Forhandling       Taletid
80 pointForfatningen, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Spanien i lyset af begivenhederne i Catalonien
Redegørelse ved Kommissionen
[2017/2888(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
63 pointFinanspagten og indarbejdelse af den i EU's retlige ramme
Debat om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPræsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2016
[2017/2765(RSP)]
Med deltagelse af Klaus-Heiner Lehne, formand for Revisionsretten
24***pointForstærket samarbejde: en europæisk anklagemyndighed
Henstilling:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
70 pointInterpol-arrestordrer (efterlysninger)
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/2873(RSP)]
71 pointSikkerhed på Europas veje
Mundtlig forespørgsel  - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Kommissionen
Sikkerhed på Europas veje
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Catch-the-eye5'
Medlemmer89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Revisionsrettens formand (inkl. svar)10'
Ordfører6'
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Forespørger (politisk gruppe)2'
Catch-the-eye   (4x5') 20'
Medlemmer225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointSikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. september 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. september 2017, 13:00
38item on the agendapointInspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 27. september 2017, 13:00
72item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber
  -ÆndringsforslagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 3. oktober 2017, 16:00
74item on the agendapointIndsigelse, jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne FG72 x A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
  -ÆndringsforslagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 3. oktober 2017, 16:00
75item on the agendapointIndsigelse, jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
  -ÆndringsforslagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 3. oktober 2017, 16:00
50item on the agendapointAfskaffelse af børneægteskaber
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 27. september 2017, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 3. oktober 2017, 16:00
35item on the agendapointFN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 27. september 2017, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 3. oktober 2017, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 29. september 2017, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 2. oktober 2017, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 3. oktober 2017, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 4. oktober 2017, 19:00
Juridisk meddelelse