Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 251k
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017183kΈκδοση: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 16:24
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 22:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ       Χρόνος αγόρευσης
15 pointΠροετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
41***voteΣυμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ
Σύσταση:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
54*voteΔιατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία
Έκθεση:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
58*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία
Έκθεση:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
57*voteΑυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία
Έκθεση:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
56*voteAυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα
Έκθεση:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
36Προθεσμία***IvoteΚανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Έκθεση:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
37Προθεσμία***IvoteΚαταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών
Έκθεση:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
38Προθεσμία***IvoteΣύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη
Έκθεση:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Έκθεση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
72Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής
Πρόταση ψηφίσματος
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
74Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 x A5547-127 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
Πρόταση ψηφίσματος
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
Πρόταση ψηφίσματος
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Εξάλειψη των γάμων παιδιών
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
35Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Συζήτηση: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
15:00 - 22:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
80 pointΣύνταγμα, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ισπανία υπό το φως των γεγονότων στην Καταλονία
Δήλωση της Επιτροπής
[2017/2888(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
63 pointΤο δημοσιονομικό σύμφωνο και η ενσωμάτωσή του στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 153α του Κανονισμού)
[2017/2866(RSP)]
42 pointΠαρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2016
[2017/2765(RSP)]
παρουσία του κ. Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
24***pointΕνισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύσταση:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
70 pointΕντάλματα σύλληψης της Interpol (κόκκινα σήματα)
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2017/2873(RSP)]
71 pointΑσφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης
Προφορική ερώτηση - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Επιτροπή
Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης
09:00 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) 10'
Εισηγητής6'
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συντάκτης (πολιτική ομάδα)2'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Βουλευτές225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointΚανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00
37item on the agendapointΚαταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00
38item on the agendapointΣύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00
72item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 16:00
74item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 x A5547-127 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 16:00
75item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 16:00
50item on the agendapointΕξάλειψη των γάμων παιδιών
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 16:00
35item on the agendapointΔιάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 19:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου