Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 2. oktoober 2017 - Neljapäev, 5. oktoober 2017 218k
Kolmapäev, 4. oktoober 2017166kVersioon: Kolmapäev, 4. oktoober 2017, 16:25
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 22:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
15 pointEuroopa Ülemkogu 19.–20. oktoobri kohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
41***voteEuroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping
Soovitus:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Väliskomisjon
54*voteViisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ sätted Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias
Raport:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
58*voteSõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Tšehhi Vabariigis
Raport:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Tšehhi Vabariigis
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
57*voteSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Portugalis
Raport:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
56*voteSõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Kreekas
Raport:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
36Tähtaeg***IvoteReisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded
Raport:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
37Tähtaeg***IvoteLiikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine
Raport:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
38Tähtaeg***IvoteLiinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem
Raport:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Raport liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
72Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks
Resolutsiooni ettepanek
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
74Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 x A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
Resolutsiooni ettepanek
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-44406-6 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
Resolutsiooni ettepanek
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - Lapsega sõlmitud abielude kaotamine
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
35Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Arutelu: Teisipäev, 3. oktoober 2017
15:00 - 22:00   Arutelud       Kõneaeg
80 pointPõhiseadus, õigusriigi põhimõte ja põhiõigused Hispaanias Kataloonia sündmuste valguses
Komisjoni avaldus
[2017/2888(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
63 pointFiskaalkokkulepe ja selle integreerimine ELi õigusraamistikku
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)
[2017/2866(RSP)]
42 pointKontrollikoja 2016. aasta aruande tutvustamine
[2017/2765(RSP)]
Euroopa Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne osavõtul
24***pointTõhustatud koostöö: Euroopa Prokuratuur
Soovitus:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
70 pointInterpoli vahistamismäärused (punased hoiatusteated)
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2017/2873(RSP)]
71 pointTurvalisus Euroopa teedel
Suuliselt vastatav küsimus - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Komisjon
Turvalisus Euroopa teedel
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)40'
Kontrollikoja president (koos vastustega)10'
Raportöör6'
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Koostaja (fraktsioon)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (4x5') 20'
Parlamendiliikmed225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointReisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. september 2017, 13:00
37item on the agendapointLiikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. september 2017, 13:00
38item on the agendapointLiinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 27. september 2017, 13:00
72item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. oktoober 2017, 16:00
74item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 x A5547-127 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. oktoober 2017, 16:00
75item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-44406-6 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. oktoober 2017, 16:00
50item on the agendapointLapsega sõlmitud abielude kaotamine
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 27. september 2017, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. oktoober 2017, 16:00
35item on the agendapointÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 27. september 2017, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 3. oktoober 2017, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 29. september 2017, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 2. oktoober 2017, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 3. oktoober 2017, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 4. oktoober 2017, 19:00
Õigusalane teave