Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2017 m. spalio 2 d. - Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d. 221k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d.172kVersija: Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d., 16:28
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 22:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS       Kalbėjimo laikas
15 pointPasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
41***voteSusitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas
Rekomendacija:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
54*voteŠengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje
Pranešimas:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
58*voteAutomatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje
Pranešimas:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios projekto
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
57*voteAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje
Pranešimas:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios projekto
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
56*voteAutomatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje
Pranešimas:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios projekto
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
36Galutinis terminas***IvoteKeleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai
Pranešimas:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
37Galutinis terminas***IvoteĮplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija
Pranešimas:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
38Galutinis terminas***IvoteInspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema
Pranešimas:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
72Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
74Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Galutinis terminas votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
35Galutinis terminas votePasiūlymas dėl rezoliucijos - 2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Diskusijos: Antradienis, 2017 m. spalio 3 d.
15:00 - 22:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
80 pointKonstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje
Komisijos pareiškimas
[2017/2888(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
63 pointFiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
[2017/2866(RSP)]
42 pointAudito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas
[2017/2765(RSP)]
Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne
24***pointTvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra
Rekomendacija:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
70 pointInterpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“)
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2017/2873(RSP)]
71 pointSaugumas Europos keliuose
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
Saugumas Europos keliuose
09:00 - 11:50   PRIORITETINĖS DISKUSIJOS     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjas6'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Klausimo teikėjas (frakcija)2'
Procedūra „prašau žodžio“   (4x5') 20'
Parlamento nariai225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointKeleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d., 13:00
37item on the agendapointĮplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d., 13:00
38item on the agendapointInspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d., 13:00
72item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 16:00
74item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 16:00
75item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 16:00
50item on the agendapointVaikų santuokos reiškinio panaikinimas
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 16:00
35item on the agendapoint2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2017 m. rugsėjo 29 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2017 m. spalio 2 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2017 m. spalio 3 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d., 19:00
Teisinis pranešimas