Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris - Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris 219k
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris169kVersija: Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris, 16:28
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 22:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
15 pointGatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
41***voteNolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu
Ieteikums:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Ārlietu komiteja
54*voteŠengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā
Ziņojums:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
58*voteTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā
Ziņojums:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
57*voteDaktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē
Ziņojums:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
56*voteDaktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā
Ziņojums:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
36Termiņi***IvotePasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti
Ziņojums:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
37Termiņi***IvoteTo personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām
Ziņojums:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
38Termiņi***IvoteRegulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma
Ziņojums:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
72Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai
Rezolūcijas priekšlikums
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
74Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām
Rezolūcijas priekšlikums
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām
Rezolūcijas priekšlikums
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Bērnu laulību izbeigšana
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
35Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Debates: Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris
15:00 - 22:00   Debates       Uzstāšanās laiks
80 pointKonstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā
Komisijas paziņojums
[2017/2888(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
63 pointFiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)
[2017/2866(RSP)]
42 pointIepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu
[2017/2765(RSP)]
Klātesot Revīzijas palātas priekšsēdētājam Klaus-Heiner Lehne
24***pointCiešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra
Ieteikums:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
70 pointInterpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi)
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2017/2873(RSP)]
71 pointDrošība uz Eiropas ceļiem
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Komisija
Drošība uz Eiropas ceļiem
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Revīzijas palātas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Referents6'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Autors (politiskā grupa)2'
Brīvā mikrofona procedūra   (4x5') 20'
Deputāti 225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointPasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 27. septembris, 13:00
37item on the agendapointTo personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 27. septembris, 13:00
38item on the agendapointRegulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 27. septembris, 13:00
72item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai
  -GrozījumiPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 16:00
74item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām
  -GrozījumiPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 16:00
75item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām
  -GrozījumiPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 16:00
50item on the agendapointBērnu laulību izbeigšana
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2017. gada 27. septembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 16:00
35item on the agendapointANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2017. gada 27. septembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2017. gada 29. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2017. gada 2. oktobris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2017. gada 3. oktobris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris, 19:00
Juridisks paziņojums