Agenda
StraatsburgMaandag 2 oktober 2017 - Donderdag 5 oktober 2017 219k
Woensdag 4 oktober 2017170kVersie: Woensdag 4 oktober 2017, 16:29
 Agendapunten
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 22:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
15 pointVoorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
41***voteOvereenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting
Aanbeveling:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
54*voteBepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië
Verslag:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenaquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
58*voteGeautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek
Verslag:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens met de Tsjechische Republiek
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
57*voteGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal
Verslag:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
56*voteGeautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland
Verslag:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
36Deadline***IvoteVeiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen
Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
37Deadline***IvoteRegistratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen
Verslag:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
38Deadline***IvoteInspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten
Verslag:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
72Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen
Ontwerpresolutie
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
74Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Ontwerpresolutie
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Ontwerpresolutie
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Deadline voteOntwerpresolutie - De uitbanning van kindhuwelijken
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
35Deadline voteOntwerpresolutie - VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Debat: Dinsdag 3 oktober 2017
15:00 - 22:00   Debatten       Spreektijd
80 pointDe grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië
Verklaring van de Commissie
[2017/2888(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
63 pointBegrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPresentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016
[2017/2765(RSP)]
In aanwezigheid van Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Rekenkamer
24***pointNauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie
Aanbeveling:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
70 pointAanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen)
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/2873(RSP)]
71 pointVeiligheid op de Europese wegen
Mondelinge vraag - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Veiligheid op de Europese wegen
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
"Catch the eye"5'
Leden89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden)10'
Rapporteur6'
Spreker actualiteitendebat4'
Vraagsteller (fractie)2'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Leden225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointVeiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 september 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 september 2017, 13:00
38item on the agendapointInspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 september 2017, 13:00
72item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen
  -AmendementenMaandag 2 oktober 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 3 oktober 2017, 16:00
74item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
  -AmendementenMaandag 2 oktober 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 3 oktober 2017, 16:00
75item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
  -AmendementenMaandag 2 oktober 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 3 oktober 2017, 16:00
50item on the agendapointDe uitbanning van kindhuwelijken
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 27 september 2017, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 2 oktober 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 3 oktober 2017, 16:00
35item on the agendapointVN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 27 september 2017, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 2 oktober 2017, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 3 oktober 2017, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 29 september 2017, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 2 oktober 2017, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 3 oktober 2017, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 4 oktober 2017, 19:00
Juridische mededeling