Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 2 października 2017 r. - Czwartek, 5 października 2017 r. 225k
Środa, 4 października 2017174kWersja: Środa, 4 października 2017, 16:29
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 22:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
15 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października)
Oświadczenia Rady i Komisji
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
41***voteZawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC
Zalecenie:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
54*voteWprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego
Sprawozdanie:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
58*voteZautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
57*voteZautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii
Sprawozdanie:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
56*voteZautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji
Sprawozdanie:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
36Termin***IvoteReguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich
Sprawozdanie:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Wtorek, 3 października 2017
37Termin***IvoteRejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich
Sprawozdanie:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Wtorek, 3 października 2017
38Termin***IvoteSystem inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi
Sprawozdanie:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Wtorek, 3 października 2017
72Termin vote Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia Komisji zmieniający załącznik II do rozporządzenia (WE)1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
Projekt rezolucji
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Debata: Wtorek, 3 października 2017
74Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 x A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
Projekt rezolucji
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
Projekt rezolucji
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Termin voteProjekt rezolucji - Położenie kresu małżeństwom dzieci
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Debata: Wtorek, 3 października 2017
35Termin voteProjekt rezolucji - Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Debata: Wtorek, 3 października 2017
15:00 - 22:00   Debaty       Czas wystąpień
80 pointKonstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii
Oświadczenie Komisji
[2017/2888(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
63 pointPakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPrezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r.
[2017/2765(RSP)]
W obecności przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnego
24***pointWzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska
Zalecenie:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
70 point Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty)
Oświadczenia Rady i Komisji
[2017/2873(RSP)]
71 pointBezpieczeństwo na drogach europejskich
Pytanie ustne - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Komisja
Bezpieczeństwo na drogach europejskich
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Prezes Trybunału Obrachunkowego (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawca6'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali   (4x5') 20'
Posłowie225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointReguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 września 2017, 13:00
37item on the agendapointRejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 września 2017, 13:00
38item on the agendapointSystem inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 27 września 2017, 13:00
72item on the agendapoint Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt rozporządzenia Komisji zmieniający załącznik II do rozporządzenia (WE)1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
  -PoprawkiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 3 października 2017, 16:00
74item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 x A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
  -PoprawkiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 3 października 2017, 16:00
75item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
  -PoprawkiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 3 października 2017, 16:00
50item on the agendapointPołożenie kresu małżeństwom dzieci
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 27 września 2017, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 3 października 2017, 16:00
35item on the agendapointKonferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 27 września 2017, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 3 października 2017, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 29 września 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 2 października 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 3 października 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 4 października 2017, 19:00
Informacja prawna