Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 2 oktober 2017 - Torsdagen den 5 oktober 2017 217k
Onsdagen den 4 oktober 2017167kUtgåva: Onsdagen den 4 oktober 2017, 16:32
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 22:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
15 pointFörberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
41***voteAvtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC
Rekommendation:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
54*voteBestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien
Betänkande:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
58*voteAutomatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien
Betänkande:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
57*voteAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal
Betänkande:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
56*voteAutomatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland
Betänkande:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
36Tidsfrist***IvoteSäkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Betänkande:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
37Tidsfrist***IvoteRegistrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater
Betänkande:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
38Tidsfrist***IvoteInspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
Betänkande:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
72Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
Resolutionsförslag
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
74Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 x A5547-127 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder
Resolutionsförslag
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder
Resolutionsförslag
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Tidsfrist voteResolutionsförslag - Avskaffande av barnäktenskap
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
35Tidsfrist voteResolutionsförslag - FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Debatt: Tisdagen den 3 oktober 2017
15:00 - 22:00   Debatt       Talartid
80 pointKonstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien
Uttalande av kommissionen
[2017/2888(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
63 pointFinanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPresentation av revisionsrättens årsrapport för 2016
[2017/2765(RSP)]
I närvaro av revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne
24***pointFördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten
Rekommendation:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
70 pointInterpols arresteringsorder (s.k. red notices)
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2017/2873(RSP)]
71 pointSäkerheten på Europas vägar
Muntlig fråga - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Säkerheten på Europas vägar
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker)10'
Föredragande6'
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Frågeställare (politisk grupp)2'
Ögonkontaktsförfarandet   (4x5') 20'
Ledamöter225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointSäkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
38item on the agendapointInspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
72item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
  -ÄndringsförslagMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
74item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 x A5547-127 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder
  -ÄndringsförslagMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
75item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder
  -ÄndringsförslagMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
50item on the agendapointAvskaffande av barnäktenskap
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
35item on the agendapointFN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 27 september 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 3 oktober 2017, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 29 september 2017, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 2 oktober 2017, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 3 oktober 2017, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 4 oktober 2017, 19:00
Rättsligt meddelande