Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г. 323k
Понеделник, 16 април 2018171kВерсия: Четвъртък, 19 април 2018, 20:28
 Точки от дневния ред
17:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
  pointОбщо разискване - Емисии на парникови газове
149Срок***I-Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Доклад:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

[2016/0230(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
148Срок***I-Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

[2016/0231(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  pointОбщо разискване - Кръгова икономика и докладване в областта на околната среда
40Срок***I-Опаковки и отпадъци от опаковки
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

[2015/0276(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Гласуването ще се състои в сряда
32Срок***I-Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

[2015/0272(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Гласуването ще се състои в сряда
55Срок***I-Отпадъци
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

[2015/0275(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Гласуването ще се състои в сряда
82Срок***I-Депониране на отпадъци
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

[2015/0274(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Гласуването ще се състои в сряда
13Срок***I-Процедурни правила при докладването в областта на околната среда
Доклад:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета

[2016/0394(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Гласуването ще се състои в сряда
45Срок pointПрилагане на Седмата програма за действие за околната среда
Доклад:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда
[2017/2030(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  pointОбщо разискване - Равенството между половете в медийния сектор
187Срок -Равенството между половете в медийния сектор в ЕС
Доклад:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Доклад относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС

[2017/2210(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
167Срок -Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
Въпрос с искане за устен отговор
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
35Срок pointПрилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
Доклад:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
[2017/2258(INI)]
Комисия по развитие
  pointКратко представяне на следните доклади:
177 -Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури
Доклад:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор

[2017/2116(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
176Срок -Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
Доклад:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави

[2016/2241(INI)]
Комисия по развитие
159Срок -Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
Доклад:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия

[2017/2279(INI)]
Комисия по регионално развитие
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)55'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (11x1') 11'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)   (3x4') 12'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointВключване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
148item on the agendapointЗадължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
40item on the agendapointОпаковки и отпадъци от опаковки
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
32item on the agendapointИзлезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
55item on the agendapointОтпадъци
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
82item on the agendapointДепониране на отпадъци
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
13item on the agendapointПроцедурни правила при докладването в областта на околната среда
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
45item on the agendapointПрилагане на Седмата програма за действие за околната среда
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
187item on the agendapointРавенството между половете в медийния сектор в ЕС
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
167item on the agendapointОвластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПетък, 13 април 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 13 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
35item on the agendapointПрилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
176item on the agendapointЗасилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
159item on the agendapointУкрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииПетък, 13 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 април 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 април 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 април 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация