Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 16. aprill 2018 - Neljapäev, 19. aprill 2018 281k
Esmaspäev, 16. aprill 2018163kVersioon: Neljapäev, 19. aprill 2018, 13:45
 Päevakorra punktid
17:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
  pointÜhine arutelu - Kasvuhoonegaaside heide
149Tähtaeg***I-Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku
Raport:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta

[2016/0230(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
148Tähtaeg***I-Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused
Raport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta

[2016/0231(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  pointÜhine arutelu - Ringmajandus ja keskkonnaaruandlus
40Tähtaeg***I-Pakendid ja pakendijäätmed
Raport:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

[2015/0276(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
32Tähtaeg***I-Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Raport:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta

[2015/0272(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
55Tähtaeg***I-Jäätmed
Raport:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta

[2015/0275(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
82Tähtaeg***I-Prügilad
Raport:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta

[2015/0274(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
13Tähtaeg***I-Keskkonnaaruandluse menetlusnormid
Raport:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ

[2016/0394(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
45Tähtaeg pointSeitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine
Raport:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta
[2017/2030(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  pointÜhine arutelu - Sooline võrdõiguslikkus meediasektoris
187Tähtaeg -Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris
Raport:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris

[2017/2210(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
167Tähtaeg -Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Komisjon
Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu
35Tähtaeg pointArengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine
Raport:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta
[2017/2258(INI)]
Arengukomisjon
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
177 -Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia
Raport:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta –valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris

[2017/2116(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
176Tähtaeg -Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine
Raport:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta

[2016/2241(INI)]
Arengukomisjon
159Tähtaeg -Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis
Raport:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta

[2017/2279(INI)]
Regionaalarengukomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)55'
Raportöörid   (7x6') 42'
Arvamuse koostajad   (11x1') 11'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (3x4') 12'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointMaakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
148item on the agendapointKasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
40item on the agendapointPakendid ja pakendijäätmed
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
32item on the agendapointKasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
55item on the agendapointJäätmed
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
82item on the agendapointPrügilad
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
13item on the agendapointKeskkonnaaruandluse menetlusnormid
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
45item on the agendapointSeitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
187item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
167item on the agendapointNaiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 13. aprill 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 13. aprill 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
35item on the agendapointArengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
176item on the agendapointArengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
159item on the agendapointMajandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudReede, 13. aprill 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. aprill 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. aprill 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 18. aprill 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2018Õigusalane teave