Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. 287k
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.168kVersija: Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d., 13:53
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
  pointBendros diskusijos - Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
149Galutinis terminas***I-Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją
Pranešimas:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo

[2016/0230(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
148Galutinis terminas***I-Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą
Pranešimas:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo

[2016/0231(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  pointBendros diskusijos - Žiedinė ekonomika ir aplinkosaugos ataskaitų teikimas
40Galutinis terminas***I-Pakuotės ir pakuočių atliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

[2015/0276(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
32Galutinis terminas***I-Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

[2015/0272(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
55Galutinis terminas***I-Atliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų

[2015/0275(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
82Galutinis terminas***I-Atliekų sąvartynai
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų

[2015/0274(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
13Galutinis terminas***I-Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje
Pranešimas:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB

[2016/0394(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
45Galutinis terminas pointSeptintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas
Pranešimas:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Pranešimas dėl Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo
[2017/2030(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  pointBendros diskusijos - Lyčių lygybė žiniasklaidos sektoriuje
187Galutinis terminas -Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje
Pranešimas:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Pranešimas dėl lyčių lygybės ES žiniasklaidos sektoriuje

[2017/2210(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
167Galutinis terminas -Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių
35Galutinis terminas pointVystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas
Pranešimas:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimo
[2017/2258(INI)]
Vystymosi komitetas
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
177 -Europos baltyminių augalų propagavimo strategija
Pranešimas:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Pranešimas „Europos baltymingų augalų propagavimo strategija. Baltymingų ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektoriuje skatinimas“

[2017/2116(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
176Galutinis terminas -Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas
Pranešimas:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Pranešimas dėl besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimo

[2016/2241(INI)]
Vystymosi komitetas
159Galutinis terminas -Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES
Pranešimas:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Pranešimas dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita

[2017/2279(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)55'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (11x1') 11'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (3x4') 12'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointŠiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
148item on the agendapointIšmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
40item on the agendapointPakuotės ir pakuočių atliekos
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
32item on the agendapointEksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
55item on the agendapointAtliekos
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
82item on the agendapointAtliekų sąvartynai
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
13item on the agendapointProcedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
45item on the agendapointSeptintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
187item on the agendapointLyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
167item on the agendapointMoterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Penktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPenktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
35item on the agendapointVystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
176item on the agendapointBesivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
159item on the agendapointEkonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPenktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas