Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis 286k
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis166kVersija: Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis, 13:54
 Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
  pointKopīgās debates - Siltumnīcefekta gāzu emisijas
149Termiņi***I-Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam
Ziņojums:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

[2016/0230(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
148Termiņi***I-Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības
Ziņojums:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

[2016/0231(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  pointKopīgās debates - Aprites ekonomika un vides ziņojumi
40Termiņi***I-Iepakojums un izlietotais iepakojums
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

[2015/0276(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Balsošana notiks trešdien
32Termiņi***I-Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

[2015/0272(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Balsošana notiks trešdien
55Termiņi***I-Atkritumi
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem

[2015/0275(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Balsošana notiks trešdien
82Termiņi***I-Atkritumu poligoni
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

[2015/0274(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Balsošana notiks trešdien
13Termiņi***I-Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā
Ziņojums:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK

[2016/0394(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Balsošana notiks trešdien
45Termiņi pointSeptītās vides rīcības programmas īstenošana
Ziņojums:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Ziņojums par Septītās vides rīcības programmas īstenošanu
[2017/2030(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  pointKopīgās debates - Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē
187Termiņi -Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Ziņojums par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

[2017/2210(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
167Termiņi -Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Komisija
Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību
35Termiņi pointAttīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana
Ziņojums:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Ziņojums par attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošanu
[2017/2258(INI)]
Attīstības komiteja
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
177 -Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai
Ziņojums:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē

[2017/2116(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
176Termiņi -Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana
Ziņojums:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Ziņojums par jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošanu

[2016/2241(INI)]
Attīstības komiteja
159Termiņi -Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Ziņojums par ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums

[2017/2279(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)55'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (11x1') 11'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)   (3x4') 12'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointZemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
148item on the agendapointSaistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
40item on the agendapointIepakojums un izlietotais iepakojums
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
32item on the agendapointNolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
55item on the agendapointAtkritumi
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
82item on the agendapointAtkritumu poligoni
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
13item on the agendapointProcedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
45item on the agendapointSeptītās vides rīcības programmas īstenošana
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
187item on the agendapointDzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
167item on the agendapointSieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
35item on the agendapointAttīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
176item on the agendapointJaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
159item on the agendapointEkonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. aprīlisJuridisks paziņojums