Agenda
StraatsburgMaandag 16 april 2018 - Donderdag 19 april 2018 284k
Maandag 16 april 2018167kVersie: Donderdag 19 april 2018, 13:57
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
  pointGecombineerde behandeling - Broeikasgasemissies
149Deadline***I-Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader
Verslag:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

[2016/0230(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
148Deadline***I-Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen
Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

[2016/0231(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  pointGecombineerde behandeling - Circulaire economie en rapportage op milieugebied
40Deadline***I-Verpakking en verpakkingsafval
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval

[2015/0276(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De stemming vindt op woensdag plaats
32Deadline***I-Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

[2015/0272(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De stemming vindt op woensdag plaats
55Deadline***I-Afvalstoffen
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

[2015/0275(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De stemming vindt op woensdag plaats
82Deadline***I-Het storten van afvalstoffen
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen

[2015/0274(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De stemming vindt op woensdag plaats
13Deadline***I-Procedureregels inzake rapportage op milieugebied
Verslag:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad

[2016/0394(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De stemming vindt op woensdag plaats
45Deadline pointUitvoering van het zevende milieuactieprogramma
Verslag:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma
[2017/2030(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  pointGecombineerde behandeling - Gendergelijkheid in de mediasector
187Deadline -Gendergelijkheid in de mediasector in de EU
Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Verslag over gendergelijkheid in de mediasector in de EU

[2017/2210(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
167Deadline -Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector
Mondelinge vraag
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector
35Deadline pointTenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds
Verslag:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds
[2017/2258(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
177 -Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen
Verslag:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector

[2017/2116(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
176Deadline -Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden
Verslag:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Verslag over het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden

[2016/2241(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
159Deadline -Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU
Verslag:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Verslag over de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het zevende verslag van de Europese Commissie

[2017/2279(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)55'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (11x1') 11'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (3x4') 12'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointOpname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
148item on the agendapointBindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
40item on the agendapointVerpakking en verpakkingsafval
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
32item on the agendapointAutowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
55item on the agendapointAfvalstoffen
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
82item on the agendapointHet storten van afvalstoffen
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
13item on the agendapointProcedureregels inzake rapportage op milieugebied
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
45item on the agendapointUitvoering van het zevende milieuactieprogramma
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
187item on the agendapointGendergelijkheid in de mediasector in de EU
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 11 april 2018, 13:00
167item on the agendapointVersterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 13 april 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 13 april 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 16 april 2018, 19:00
35item on the agendapointTenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 16 april 2018, 19:00
176item on the agendapointHet verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 11 april 2018, 13:00
159item on the agendapointVersterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesVrijdag 13 april 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 16 april 2018, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 april 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 april 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 april 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 18 april 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 19 april 2018Juridische mededeling