Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. 292k
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018170kWersja: Czwartek, 19 kwietnia 2018, 13:58
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
  pointWspólna debata - Emisja gazów cieplarnianych
149Termin***I-Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Sprawozdanie:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

[2016/0230(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
148Termin***I-Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego
Sprawozdanie:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

[2016/0231(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  pointWspólna debata - Gospodarka o obiegu zamkniętym i sprawozdawczość w dziedzinie środowiska
40Termin***I-Opakowania i odpady opakowaniowe
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

[2015/0276(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
32Termin***I-Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

[2015/0272(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
55Termin***I-Odpady
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

[2015/0275(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
82Termin***I-Składowanie odpadów
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

[2015/0274(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
13Termin***I-Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska
Sprawozdanie:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG

[2016/0394(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Głosowanie odbędzie się w środę
45Termin pointWdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska
Sprawozdanie:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska
[2017/2030(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  pointWspólna debata - Równouprawnienie płci w sektorze mediów
187Termin -Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE
Sprawozdanie:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE

[2017/2210(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
167Termin -Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu
Pytanie ustne
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja
Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu
35Termin pointWdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Sprawozdanie:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
[2017/2258(INI)]
Komisja Rozwoju
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
177 -Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych
Sprawozdanie:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych

[2017/2116(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
176Termin -Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się
Sprawozdanie:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Sprawozdanie w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się

[2016/2241(INI)]
Komisja Rozwoju
159Termin -Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej

Sprawozdanie:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Sprawozdanie w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej

[2017/2279(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)55'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (11x1') 11'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (3x4') 12'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointWłączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
148item on the agendapointRoczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
40item on the agendapointOpakowania i odpady opakowaniowe
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
32item on the agendapointPojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
55item on the agendapointOdpady
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
82item on the agendapointSkładowanie odpadów
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
13item on the agendapointPrzepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
45item on the agendapointWdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
187item on the agendapointRównouprawnienie płci w sektorze mediów w UE
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
167item on the agendapointWzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 13 kwietnia 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 13 kwietnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
35item on the agendapointWdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
176item on the agendapointPoprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
159item on the agendapointWzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej

Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPiątek, 13 kwietnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 kwietnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 kwietnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 18 kwietnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018Informacja prawna