Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 16 aprilie 2018 - Joi, 19 aprilie 2018 289k
Luni, 16 aprilie 2018167kVersiune: Joi, 19 aprilie 2018, 14:01
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
  pointDezbatere comună - Emisiile de gaze cu efect de seră
149Termen***I-Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030
Raport  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

[2016/0230(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
148Termen***I-Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris
Raport  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

[2016/0231(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  pointDezbatere comună - Economia circulară și raportarea cu privire la mediu
40Termen***I-Ambalajele și deșeurile de ambalaje
Raport  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

[2015/0276(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri
32Termen***I-Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice
Raport  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

[2015/0272(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri
55Termen***I-Deșeurile
Raport  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

[2015/0275(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri
82Termen***I-Depozitele de deșeuri
Raport  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri

[2015/0274(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri
13Termen***I-Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu
Raport  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului

[2016/0394(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Votul va avea loc miercuri
45Termen pointPunerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
Raport  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
[2017/2030(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  pointDezbatere comună - Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei
187Termen -Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
Raport  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Raport referitor la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE

[2017/2210(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
167Termen -Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Comisia
Emanciparea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
35Termen pointPunerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
Raport  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
[2017/2258(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
177 -O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice
Raport  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european

[2017/2116(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
176Termen -Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
Raport  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare

[2016/2241(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
159Termen -Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Raport  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene

[2017/2279(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)55'
Raportori   (7x6') 42'
Raportori pentru aviz   (11x1') 11'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (3x4') 12'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointIncluderea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
148item on the agendapointReducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
40item on the agendapointAmbalajele și deșeurile de ambalaje
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
32item on the agendapointVehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
55item on the agendapointDeșeurile
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
82item on the agendapointDepozitele de deșeuri
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
13item on the agendapointNormele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
45item on the agendapointPunerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
187item on the agendapointEgalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
167item on the agendapointCapacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
35item on the agendapointPunerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
176item on the agendapointÎmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
159item on the agendapointConsolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 19 aprilie 2018Notă juridică