Program
ŠtrasburgPondelok, 16. apríla 2018 - Štvrtok, 19. apríla 2018 289k
Pondelok, 16. apríla 2018172kVerzia: Štvrtok, 19. apríla 2018, 14:02
 Body programu
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
  pointSpoločná rozprava - Emisie skleníkových plynov
149Termín***I-Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030
Správa:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

[2016/0230(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
148Termín***I-Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody
Správa:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

[2016/0231(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  pointSpoločná rozprava - Obehové hospodárstvo a podávanie správ v oblasti životného prostredia
40Termín***I-Obaly a odpady z obalov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

[2015/0276(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
32Termín***I-Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení
Správa:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

[2015/0272(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
55Termín***I-Odpad
Správa:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

[2015/0275(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
82Termín***I-Skládky odpadov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

[2015/0274(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
13Termín***I-Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia
Správa:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS

[2016/0394(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
45Termín pointVykonávanie 7. environmentálneho akčného programu
Správa:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Správa o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu
[2017/2030(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  pointSpoločná rozprava - Rodová rovnosť v mediálnom sektore
187Termín -Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ
Správa:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Správa o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ

[2017/2210(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
167Termín -Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora
Otázka na ústne zodpovedanie
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisia
Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora
35Termín pointVykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu
Správa:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Správa o vykonávaní nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu
[2017/2258(INI)]
Výbor pre rozvoj
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
177 -Európska stratégia podpory bielkovinových plodín
Správa:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Správa o Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví

[2017/2116(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
176Termín -Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín
Správa:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Správa o zlepšení udržateľnosti dlhu rozvojových krajín

[2016/2241(INI)]
Výbor pre rozvoj
159Termín -Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ
Správa:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Správa o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie

[2017/2279(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)55'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (11x1') 11'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2)   (3x4') 12'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointZačlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
148item on the agendapointZáväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
40item on the agendapointObaly a odpady z obalov
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
32item on the agendapointVozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
55item on the agendapointOdpad
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
82item on the agendapointSkládky odpadov
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
13item on the agendapointProcesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. apríla 2018, 13:00
45item on the agendapointVykonávanie 7. environmentálneho akčného programu
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 11. apríla 2018, 13:00
187item on the agendapointRodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 11. apríla 2018, 13:00
167item on the agendapointPosilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 11. apríla 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 13. apríla 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 13. apríla 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 16. apríla 2018, 19:00
35item on the agendapointVykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 11. apríla 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 16. apríla 2018, 19:00
176item on the agendapointZlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 11. apríla 2018, 13:00
159item on the agendapointPosilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníPiatok, 13. apríla 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 16. apríla 2018, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 13. apríla 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 16. apríla 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 17. apríla 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 18. apríla 2018, 19:00
Posledná úprava: 19. apríla 2018Právne oznámenie