Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 april 2018 - Torsdagen den 19 april 2018 279k
Måndagen den 16 april 2018167kUtgåva: Torsdagen den 19 april 2018, 14:05
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
  pointGemensam debatt - Växthusgasutsläpp
149Tidsfrist***I-Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Betänkande:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

[2016/0230(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
148Tidsfrist***I-Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet
Betänkande:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen

[2016/0231(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  pointGemensam debatt - Den cirkulära ekonomin och miljörapportering
40Tidsfrist***I-Förpackningar och förpackningsavfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

[2015/0276(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
32Tidsfrist***I-Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

[2015/0272(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
55Tidsfrist***I-Avfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

[2015/0275(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
82Tidsfrist***I-Deponering av avfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

[2015/0274(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
13Tidsfrist***I-Förfaranderegler i fråga om miljörapportering
Betänkande:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG

[2016/0394(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
45Tidsfrist pointGenomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
Betänkande:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
[2017/2030(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  pointGemensam debatt - Jämställdhet inom mediesektorn
187Tidsfrist -Jämställdhet inom mediesektorn i EU
Betänkande:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU

[2017/2210(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
167Tidsfrist -Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
Muntlig fråga
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Kommissionen
Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
35Tidsfrist pointGenomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
[2017/2258(INI)]
Utskottet för utveckling
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
177 -En europeisk strategi för främjande av proteingrödor
Betänkande:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Betänkande om en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket

[2017/2116(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
176Tidsfrist -En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
Betänkande:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Betänkande om en mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna

[2016/2241(INI)]
Utskottet för utveckling
159Tidsfrist -Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Betänkande:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Betänkande om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport

[2017/2279(INI)]
Utskottet för regional utveckling
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)55'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (11x1') 11'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (3x4') 12'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointInbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
148item on the agendapointBindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
40item on the agendapointFörpackningar och förpackningsavfall
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
32item on the agendapointUttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
55item on the agendapointAvfall
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
82item on the agendapointDeponering av avfall
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
13item on the agendapointFörfaranderegler i fråga om miljörapportering
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
45item on the agendapointGenomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
187item on the agendapointJämställdhet inom mediesektorn i EU
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
167item on the agendapointÖkat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
35item on the agendapointGenomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
176item on the agendapointEn mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
159item on the agendapointStarkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 april 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 april 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 april 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande