Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г. 323k
Втoрник, 17 април 2018175kВерсия: Четвъртък, 19 април 2018, 20:28
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:00   Разисквания
10:00 - 12:30   Разисквания
13:00 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 10:00   Разисквания       Време за изказвания
185Срок pointИнструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
Изявление на Комисията
[2018/2619(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
10:00 - 12:30   Разисквания       Време за изказвания
195 pointДебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа
[2018/2620(RSP)]
13:00 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
184***voteСпоразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)
Препоръка:  Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)
[2017/0199(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
62***voteСпоразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства
Препоръка:  Norica Nicolai (A8-0053/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Европейския съюз и Република Мавриций

[2017/0223(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
157***voteСпоразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти
Препоръка:  Tiziana Beghin (A8-0126/2018)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти
[2017/0259(NLE)]
Комисия по международна търговия
177 voteЕвропейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури
Доклад:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор
[2017/2116(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
149Срок***IvoteВключване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Доклад:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата
[2016/0230(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
148Срок***IvoteЗадължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата
[2016/0231(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
181Срок***IvoteСтатут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации
Доклад:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации
[2017/0219(COD)]
Комисия по конституционни въпроси
34Срок***IvoteЕнергийни характеристики на сградите
Доклад:  Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите
[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
45Срок voteПрилагане на Седмата програма за действие за околната среда
Доклад:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Доклад относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда
[2017/2030(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
187Срок voteРавенството между половете в медийния сектор в ЕС
Доклад:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Доклад относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС
[2017/2210(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
167Срок voteПредложения за резолюции - Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
[2017/3016(RSP)]
B8-0183/2018
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
35Срок voteПрилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
Доклад:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Доклад относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
[2017/2258(INI)]
Комисия по развитие
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
176Срок voteЗасилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
Доклад:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Доклад относно засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
[2016/2241(INI)]
Комисия по развитие
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
159Срок voteУкрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
Доклад:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Доклад относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия
[2017/2279(INI)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
193Срок pointНапредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2642(RSP)]
214 pointПоложението в Сирия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2673(RSP)]
210Срок pointПоложението в Русия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2669(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
194 pointИзгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2643(RSP)]
211Срок pointНарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2670(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
38Срок pointИзпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
Доклад:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
[2017/2280(INI)]
Комисия по външни работи
  pointОбщо разискване - ЕС-Австралия
19***-Рамково споразумение между ЕС и Австралия
Препоръка:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

[2016/0367(NLE)]
Комисия по външни работи
21 -Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция)
Доклад:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

[2017/2227(INI)]
Комисия по външни работи
89Срок pointГодишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
Доклад:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
[2017/2010(INI)]
Комисия по правни въпроси
09:00 - 10:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:30   Разисквания     item on the agenda
Еманюел Макрон, президент на Френската република (включително отговорите)30'
Председател на Комисията (включително отговорите)10'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)60'
Комисия (включително отговорите)5'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП239'
PPE66'30S&D58'ECR23'ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD15'ENF12'30NI8'
185item on the agendapointИнструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
149item on the agendapointВключване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
148item on the agendapointЗадължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
181item on the agendapointСтатут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
34item on the agendapointЕнергийни характеристики на сградите
Bendt Bendtsen (A8-0314/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
45item on the agendapointПрилагане на Седмата програма за действие за околната среда
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
187item on the agendapointРавенството между половете в медийния сектор в ЕС
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
167item on the agendapointОвластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПетък, 13 април 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 13 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
35item on the agendapointПрилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
176item on the agendapointЗасилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
159item on the agendapointУкрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииПетък, 13 април 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 16 април 2018, 19:00
193item on the agendapointНапредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
  -Предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 17 април 2018, 16:00
210item on the agendapointПоложението в Русия
  -Предложения за резолюцииCряда, 25 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 30 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 30 април 2018, 14:00
211item on the agendapointНарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
38item on the agendapointИзпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
89item on the agendapointГодишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ИзмененияПетък, 13 април 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 април 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 април 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 април 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация