Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 16 aprilie 2018 - Joi, 19 aprilie 2018 289k
Marţi, 17 aprilie 2018170kVersiune: Joi, 19 aprilie 2018, 14:01
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:00   Dezbateri
10:00 - 12:30   Dezbateri
13:00 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
185Termen pointUn instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
Declarație a Comisiei
[2018/2619(RSP)]
Votul va avea loc joi
10:00 - 12:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
195 pointDezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei
[2018/2620(RSP)]
13:00 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
184***voteAcordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)
Recomandare  Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)
[2017/0199(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
62***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiara
Recomandare  Norica Nicolai (A8-0053/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius
[2017/0223(NLE)]
Comisia pentru pescuit
157***voteAcordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole
Recomandare  Tiziana Beghin (A8-0126/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole
[2017/0259(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
177 voteO strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice
Raport  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european
[2017/2116(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
149Termen***IvoteIncluderea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030
Raport  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice
[2016/0230(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
148Termen***IvoteReducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris
Raport  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice
[2016/0231(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
181Termen***IvoteStatutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
Raport  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)
Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
[2017/0219(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale
34Termen***IvotePerformanța energetică a clădirilor
Raport  Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor
[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
45Termen votePunerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
Raport  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
[2017/2030(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
187Termen voteEgalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
Raport  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Raport referitor la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
[2017/2210(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
167Termen votePropuneri de rezoluție - Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
[2017/3016(RSP)]
B8-0183/2018
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
35Termen votePunerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
Raport  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
[2017/2258(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
176Termen voteÎmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
Raport  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
[2016/2241(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
159Termen voteConsolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Raport  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene
[2017/2279(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
193Termen pointProgresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2642(RSP)]
214 pointSituația din Siria
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2673(RSP)]
210Termen pointSituația din Rusia
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2669(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
194 pointPerspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2643(RSP)]
211Termen pointÎncălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2670(RSP)]
Votul va avea loc joi
38Termen pointPunerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
Raport  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
[2017/2280(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
  pointDezbatere comună - UE-Australia
19***-Acordul-cadru UE-Australia
Recomandare  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

[2016/0367(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
21 -Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție)
Raport  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

[2017/2227(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
89Termen pointRapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
Raport  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
[2017/2010(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
09:00 - 10:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:30   Dezbateri     item on the agenda
Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze (inclusiv răspunsurile)30'
Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)60'
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi239'
PPE66'30S&D58'ECR23'ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD15'ENF12'30NI8'
185item on the agendapointUn instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
149item on the agendapointIncluderea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
148item on the agendapointReducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
181item on the agendapointStatutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
34item on the agendapointPerformanța energetică a clădirilor
Bendt Bendtsen (A8-0314/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
45item on the agendapointPunerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
187item on the agendapointEgalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
167item on the agendapointCapacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
35item on the agendapointPunerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
176item on the agendapointÎmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
159item on the agendapointConsolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 16 aprilie 2018, 19:00
193item on the agendapointProgresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 aprilie 2018, 16:00
210item on the agendapointSituația din Rusia
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 14:00
211item on the agendapointÎncălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
38item on the agendapointPunerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
89item on the agendapointRapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -AmendamenteVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 19 aprilie 2018Notă juridică