Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 april 2018 - Torsdagen den 19 april 2018 279k
Tisdagen den 17 april 2018171kUtgåva: Torsdagen den 19 april 2018, 14:05
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:30   Debatt
13:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:00   Debatt       Talartid
185Tidsfrist pointEtt instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
Uttalande av kommissionen
[2018/2619(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
10:00 - 12:30   Debatt       Talartid
195 pointDebatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid
[2018/2620(RSP)]
13:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
184***voteAvtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)
Rekommendation:  Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)
[2017/0199(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
62***votePartnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning
Rekommendation:  Norica Nicolai (A8-0053/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius
[2017/0223(NLE)]
Fiskeriutskottet
157***voteAvtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter
Rekommendation:  Tiziana Beghin (A8-0126/2018)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter
[2017/0259(NLE)]
Utskottet för internationell handel
177 voteEn europeisk strategi för främjande av proteingrödor
Betänkande:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Betänkande om en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket
[2017/2116(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
149Tidsfrist***IvoteInbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Betänkande:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
[2016/0230(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
148Tidsfrist***IvoteBindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet
Betänkande:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen
[2016/0231(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
181Tidsfrist***IvoteStadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Betänkande:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
[2017/0219(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor
34Tidsfrist***IvoteByggnaders energiprestanda
Betänkande:  Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda
[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
45Tidsfrist voteGenomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
Betänkande:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
[2017/2030(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
187Tidsfrist voteJämställdhet inom mediesektorn i EU
Betänkande:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU
[2017/2210(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
167Tidsfrist voteResolutionsförslag - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
[2017/3016(RSP)]
B8-0183/2018
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
35Tidsfrist voteGenomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
[2017/2258(INI)]
Utskottet för utveckling
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
176Tidsfrist voteEn mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
Betänkande:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Betänkande om en mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
[2016/2241(INI)]
Utskottet för utveckling
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
159Tidsfrist voteStarkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Betänkande:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Betänkande om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport
[2017/2279(INI)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
193Tidsfrist pointUtvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2642(RSP)]
214 pointSituationen i Syrien
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2673(RSP)]
210Tidsfrist pointSituationen i Ryssland
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2669(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
194 pointFredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2643(RSP)]
211Tidsfrist pointKränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2670(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
38Tidsfrist pointGenomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
Betänkande:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
[2017/2280(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
  pointGemensam debatt - EU och Australien
19***-Ramavtalet mellan EU och Australien
Rekommendation:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

[2016/0367(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
21 -Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)
Betänkande:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

[2017/2227(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
89Tidsfrist pointÅrsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
Betänkande:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
[2017/2010(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
09:00 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:30   Debatt     item on the agenda
Emmanuel Macron, Republiken Frankrikes president (inklusive repliker)30'
Kommissionens ordförande (inklusive repliker)10'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)60'
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter239'
PPE66'30S&D58'ECR23'ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD15'ENF12'30NI8'
185item on the agendapointEtt instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
149item on the agendapointInbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
148item on the agendapointBindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
181item on the agendapointStadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
34item on the agendapointByggnaders energiprestanda
Bendt Bendtsen (A8-0314/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
45item on the agendapointGenomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
187item on the agendapointJämställdhet inom mediesektorn i EU
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
167item on the agendapointÖkat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
35item on the agendapointGenomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
176item on the agendapointEn mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
159item on the agendapointStarkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionFredagen den 13 april 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 16 april 2018, 19:00
193item on the agendapointUtvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 april 2018, 16:00
210item on the agendapointSituationen i Ryssland
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 25 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 30 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 30 april 2018, 14:00
211item on the agendapointKränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
38item on the agendapointGenomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
89item on the agendapointÅrsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ÄndringsförslagFredagen den 13 april 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 april 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 april 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 april 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande