Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г. 323k
Cряда, 18 април 2018222kВерсия: Четвъртък, 19 април 2018, 20:28
 Точки от дневния ред
08:30 - 11:50   КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ
12:00 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 11:50   КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ       Време за изказвания
150 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 22–23 март 2018 г.
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2018/2550(RSP)]
  pointОбщо разискване - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (53 доклада)
86Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

[2017/2136(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
22Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
Доклад:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

[2017/2188(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
30Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година

[2017/2146(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
31Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент
Доклад:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент

[2017/2137(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
43Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
63Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

[2017/2139(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
39Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата

[2017/2140(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
68Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

[2017/2141(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
26Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

[2017/2142(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
81Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност
Доклад:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност

[2017/2145(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
65Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

[2017/2143(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
64Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

[2017/2144(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
58Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

[2017/2179(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
16Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

[2017/2174(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
66Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година

[2017/2175(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
18Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

[2017/2153(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
79Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година

[2017/2147(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
72Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година

[2017/2163(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
80Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

[2017/2158(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
12Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
46Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

[2017/2171(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
24Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година

[2017/2160(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
50Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

[2017/2167(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
75Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Доклад:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година

[2017/2151(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
85Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

[2017/2166(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
44Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година

[2017/2159(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
84Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година

[2017/2170(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
59Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година

[2017/2172(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
10Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година

[2017/2176(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
77Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година

[2017/2154(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
17Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година

[2017/2150(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
23Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

[2017/2157(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
76Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година

[2017/2161(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
36Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година

[2017/2162(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
33Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година

[2017/2173(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
27Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

[2017/2156(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
61Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година

[2017/2178(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
53Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

[2017/2152(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
67Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

[2017/2168(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
56Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

[2017/2148(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
54Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година

[2017/2155(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
51Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година

[2017/2169(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
25Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

[2017/2149(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
83Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година

[2017/2164(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
48Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

[2017/2165(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
60Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година

[2017/2183(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
37Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година

[2017/2182(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
52Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година

[2017/2187(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
69Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година

[2017/2185(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
20Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година

[2017/2184(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
57Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година

[2017/2180(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
70Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година

[2017/2181(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
42Срок -Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година

[2017/2186(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
12:00 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
200*voteОпределяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

[2018/0805(CNS)]
Комисия по конституционни въпроси
199Срок voteГрафик на месечните сесии на Парламента – 2019 г.
[2018/2652(RSO)]
19***voteРамково споразумение между ЕС и Австралия
Препоръка:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна
[2016/0367(NLE)]
Комисия по външни работи
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
21 voteРамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция)
Доклад:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна
[2017/2227(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
152***voteКонвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Препоръка:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
[2017/0265(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
151***voteКонвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол)
Препоръка:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
[2017/0266(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
40Срок***IvoteОпаковки и отпадъци от опаковки
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки
[2015/0276(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
32Срок***IvoteИзлезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
[2015/0272(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
55Срок***IvoteОтпадъци
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
[2015/0275(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
82Срок***IvoteДепониране на отпадъци
Доклад:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци
[2015/0274(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
13Срок***IvoteПроцедурни правила при докладването в областта на околната среда
Доклад:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета
[2016/0394(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 16 април 2018
192Срок voteПолитика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия
Предложение за резолюция
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Предложение за резолюция от комисията по бюджетен контрол
Разискване: Понеделник, 12 март 2018
193Срок voteНапредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
Предложения за резолюции
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
38Срок voteИзпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
Доклад:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
[2017/2280(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
89Срок voteГодишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
Доклад:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
[2017/2010(INI)]
Комисия по правни въпроси
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
86Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции
[2017/2136(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
22Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
Доклад:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
[2017/2188(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
30Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година
[2017/2146(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
31Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент
Доклад:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент
[2017/2137(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
43Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
63Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз
[2017/2139(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
39Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата
[2017/2140(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
68Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет
[2017/2141(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
26Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите
[2017/2142(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
81Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност
Доклад:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност
[2017/2145(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
65Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман
[2017/2143(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
64Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните
[2017/2144(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
58Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
[2017/2179(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
16Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година
[2017/2174(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
66Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година
[2017/2175(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
18Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година
[2017/2153(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
79Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година
[2017/2147(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
72Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година
[2017/2163(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
80Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година
[2017/2158(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
12Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
46Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година
[2017/2171(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
24Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година
[2017/2160(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
50Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година
[2017/2167(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
75Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Доклад:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година
[2017/2151(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
85Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година
[2017/2166(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
44Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година
[2017/2159(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
84Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година
[2017/2170(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
59Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година
[2017/2172(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
10Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година
[2017/2176(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
77Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година
[2017/2154(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
17Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година
[2017/2150(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
23Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година
[2017/2157(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
76Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година
[2017/2161(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
36Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година
[2017/2162(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
33Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година
[2017/2173(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
27Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година
[2017/2156(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
61Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година
[2017/2178(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
53Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година
[2017/2152(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
67Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година
[2017/2168(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
56Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година
[2017/2148(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
54Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година
[2017/2155(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
51Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година
[2017/2169(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
25Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година
[2017/2149(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
83Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година
[2017/2164(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
48Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година
[2017/2165(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
60Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година
[2017/2183(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
37Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година
[2017/2182(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
52Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година
[2017/2187(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
69Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година
[2017/2185(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
20Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година
[2017/2184(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
57Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година
[2017/2180(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
70Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година
[2017/2181(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
42Срок voteОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Доклад:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година
[2017/2186(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 18 април 2018
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
209 pointКеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2667(RSP)]
41Срок***IpointПредотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Доклад:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО
[2016/0208(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
15Срок***IpointОдобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

[2016/0014(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
14Срок***IpointБиологично производство и етикетиране на биологични продукти
Доклад:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
[2014/0100(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
178Срок pointПрилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
Доклад:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
[2016/2149(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
73Срок pointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Доклад:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията
[2017/2191(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
164 pointОповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD))
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Комисия по правни въпроси
Съвет
Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD))
156Срок pointОбществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа
Устни въпроси - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа
08:30 - 11:50   КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)10'
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)20'
Председател на Сметната палата (включително отговорите)5'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (17x1') 17'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (6x6') 36'
Докладчици по становище   (9x1') 9'
Автори (комисии)   (2x5') 10'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
22item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
30item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
31item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
43item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
63item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
39item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
68item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
26item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
81item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност
Marco Valli (A8-0128/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
65item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
64item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
58item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Bart Staes (A8-0115/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
16item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
66item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
18item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
79item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
72item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
80item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
12item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
46item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
24item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
50item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
75item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
85item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
44item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
84item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
59item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
10item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
77item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
17item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
23item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
76item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
36item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
33item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
27item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
61item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
53item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
67item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Bart Staes (A8-0102/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
56item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
54item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
51item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
25item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
83item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
48item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
60item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
37item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
52item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
69item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
20item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
57item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
70item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
42item on the agendapointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
199item on the agendapointГрафик на месечните сесии на Парламента – 2019 г.
  -ИзмененияПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Искания за поименно гласуване Втoрник, 17 април 2018, 16:00
40item on the agendapointОпаковки и отпадъци от опаковки
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
32item on the agendapointИзлезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
55item on the agendapointОтпадъци
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
82item on the agendapointДепониране на отпадъци
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
13item on the agendapointПроцедурни правила при докладването в областта на околната среда
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
192item on the agendapointПолитика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 17 април 2018, 19:00
193item on the agendapointНапредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
  -Предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 17 април 2018, 16:00
38item on the agendapointИзпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
89item on the agendapointГодишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ИзмененияПетък, 13 април 2018, 13:00
41item on the agendapointПредотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
15item on the agendapointОдобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
14item on the agendapointБиологично производство и етикетиране на биологични продукти
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
178item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
73item on the agendapointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
156item on the agendapointОбществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 април 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 април 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 април 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация