Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 326k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018223kΈκδοση: Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, 13:43
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
12:00 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ       Χρόνος αγόρευσης
150 pointΣυμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου 2018
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2550(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2016 (53 εκθέσεις)
86Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

[2017/2136(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
22Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2188(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
30Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
Έκθεση:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2146(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
31Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

[2017/2137(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
43Προθεσμία -Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
63Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο

[2017/2139(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
39Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

[2017/2140(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
68Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

[2017/2141(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
26Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

[2017/2142(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
81Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

[2017/2145(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
65Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

[2017/2143(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
64Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

[2017/2144(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
58Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

[2017/2179(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
16Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2174(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
66Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2175(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
18Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2153(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
79Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2147(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
72Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2163(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
80Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2158(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
12Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
46Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2171(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
24Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2160(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
50Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2167(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
75Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2151(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
85Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2166(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
44Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2159(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
84Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2170(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
59Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2172(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
10Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2176(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
77Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2154(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
17Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2150(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
23Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2157(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
76Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2161(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
36Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2162(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
33Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2173(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
27Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2156(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
61Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2178(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
53Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2152(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
67Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2168(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
56Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2148(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
54Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2155(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
51Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2169(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
25Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2149(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
83Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2164(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
48Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2165(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
60Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2183(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
37Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2182(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
52Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2187(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
69Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2185(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
20Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2184(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
57Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2016


[2017/2180(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
70Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2181(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
42Προθεσμία -Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016

[2017/2186(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
12:00 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
200*voteΚαθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία
Έκθεση:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία
[2018/0805(CNS)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
199Προθεσμία voteΧρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteΣυμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας
Σύσταση:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου
[2016/0367(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 17 Απριλίου 2018
21 voteΣυμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα)
Έκθεση:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου
[2017/2227(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 17 Απριλίου 2018
152***voteΣύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας
Σύσταση:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Σύσταση σχετκά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας
[2017/0265(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
151***voteΣύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο )
Σύσταση:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας
[2017/0266(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
40Προθεσμία***IvoteΣυσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
[2015/0276(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
32Προθεσμία***IvoteΟχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
[2015/0272(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
55Προθεσμία***IvoteΑπόβλητα
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα
[2015/0275(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
82Προθεσμία***IvoteΥγειονομική ταφή των αποβλήτων
Έκθεση:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
[2015/0274(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
13Προθεσμία***IvoteΔιαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων
Έκθεση:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου
[2016/0394(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
192Προθεσμία voteΗ πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πρόταση ψηφίσματος
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
193Προθεσμία voteΗ πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες


Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Συζήτηση: Τρίτη 17 Απριλίου 2018
38Προθεσμία voteΕφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020
Έκθεση:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020

[2017/2280(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 17 Απριλίου 2018
89Προθεσμία voteΕτήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
Έκθεση:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
[2017/2010(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συζήτηση: Τρίτη 17 Απριλίου 2018
86Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
[2017/2136(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
22Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2188(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
30Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
Έκθεση:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2146(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
31Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[2017/2137(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
43Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
63Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο
[2017/2139(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
39Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο
[2017/2140(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
68Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
[2017/2141(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
26Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών
[2017/2142(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
81Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
[2017/2145(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
65Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
[2017/2143(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
64Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
[2017/2144(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
58Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος
[2017/2179(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
16Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2174(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
66Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2175(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
18Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2153(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
79Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2147(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
72Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2163(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
80Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2158(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
12Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
46Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2171(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
24Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2160(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
50Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2167(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
75Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2151(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
85Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2166(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
44Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2159(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
84Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2170(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
59Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2172(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
10Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2176(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
77Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2154(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
17Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2150(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
23Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2157(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
76Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2161(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
36Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2162(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
33Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2173(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
27Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2156(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
61Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2178(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
53Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2152(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
67Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2168(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
56Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2148(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
54Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2155(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
51Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2169(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
25Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2149(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
83Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2164(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
48Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2165(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
60Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2183(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
37Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2182(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
52Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2187(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
69Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2185(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
20Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2184(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
57Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2016


[2017/2180(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
70Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2181(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
42Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016
[2017/2186(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
209 pointCambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2667(RSP)]
41Προθεσμία***IpointΠρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Έκθεση:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
15Προθεσμία***IpointΈγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
14Προθεσμία***IpointΒιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων
Έκθεση:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
178Προθεσμία pointΗ εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
Έκθεση:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
[2016/2149(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
73Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Έκθεση:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
[2017/2191(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
164 pointΔημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD))
Προφορική ερώτηση - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συμβούλιο
Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD))
156Προθεσμία pointΕπιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
Προφορικές ερωτήσεις - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συμβούλιο
Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
08:30 - 11:50   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) 5'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (6x6') 36'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (9x1') 9'
Συντάκτες (επιτροπές)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Βουλευτές210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
22item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
30item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
31item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
43item on the agendapointΑπαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
63item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
39item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
68item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
26item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
81item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Marco Valli (A8-0128/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
65item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
64item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
58item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Bart Staes (A8-0115/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
16item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
66item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
18item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
79item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
72item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
80item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
12item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
46item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
24item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
50item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
75item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
85item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
44item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
84item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
59item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
10item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
77item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
17item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
23item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
76item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
36item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
33item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
27item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
61item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
53item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
67item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
56item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
54item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
51item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
25item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
83item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
48item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
60item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
37item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
52item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
69item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
20item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
57item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
70item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
42item on the agendapointΑπαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
199item on the agendapointΧρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήσηΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 16:00
40item on the agendapointΣυσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
32item on the agendapointΟχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
55item on the agendapointΑπόβλητα
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
82item on the agendapointΥγειονομική ταφή των αποβλήτων
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
13item on the agendapointΔιαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
192item on the agendapointΗ πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 19:00
193item on the agendapointΗ πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες

  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 16:00
38item on the agendapointΕφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
89item on the agendapointΕτήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 13 Απριλίου 2018, 13:00
41item on the agendapointΠρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
15item on the agendapointΈγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
14item on the agendapointΒιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
178item on the agendapointΗ εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
73item on the agendapointΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 11 Απριλίου 2018, 13:00
156item on the agendapointΕπιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 18 Απριλίου 2018, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Απριλίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Απριλίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Απριλίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου