Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г. 323k
Четвъртък, 19 април 2018179kВерсия: Четвъртък, 19 април 2018, 20:28
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
174Срок pointИзпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита
Доклад:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита
[2016/2329(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия по правата на жените и равенството между половете
158Срок pointИзпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2571(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Комисия по култура и образование
Комисия
"Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия"
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
205Срок -Беларус
[2018/2661(RSP)]
RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018
206Срок -Филипини
[2018/2662(RSP)]
RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018
207Срок -Положението в ивицата Газа
[2018/2663(RSP)]
RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
201*voteОбща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка
[2017/0349(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
41Срок***IvoteПредотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Доклад:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО
[2016/0208(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Разискване: Cряда, 18 април 2018
15Срок***IvoteОдобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

[2016/0014(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Втoрник, 4 април 2017
14Срок***IvoteБиологично производство и етикетиране на биологични продукти
Доклад:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
[2014/0100(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Разискване: Cряда, 18 април 2018
202Срок*voteНасоки за политиките за заетост на държавите членки
Доклад:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки
[2017/0305(NLE)]
Комисия по заетост и социални въпроси
183Срок voteБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент
Доклад:  Paul Rübig (A8-0146/2018)
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година
[2018/2001(BUD)]
Комисия по бюджети
217***IvoteПредложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
Доклад:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
190Срок voteЗащита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова
Предложения за резолюции
[2018/2628(RSP)]
B8-0186/2018
Разискване: Cряда, 14 март 2018
185Срок voteИнструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
Предложения за резолюции
[2018/2619(RSP)]
B8-0189/2018
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
211Срок voteНарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция
Предложения за резолюции
[2018/2670(RSP)]
B8-0194/2018, B8-0196/2018
Разискване: Втoрник, 17 април 2018
178Срок voteПрилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
Доклад:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
[2016/2149(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
Разискване: Cряда, 18 април 2018
73Срок voteГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Доклад:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията
[2017/2191(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 18 април 2018
156Срок voteПредложения за резолюции - Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа
[2017/2951(RSP)]
B8-0188/2018, B8-0195/2018
Разискване: Cряда, 18 април 2018
174Срок voteИзпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита
Доклад:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита
[2016/2329(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия по правата на жените и равенството между половете

Разискване: Четвъртък, 19 април 2018
158Срок voteПредложения за резолюции - Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия
[2018/2571(RSP)]
B8-0190/2018
Разискване: Четвъртък, 19 април 2018
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания       Време за изказвания
  pointЗапитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
216 -O-000022/2018
B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (2x6') 12'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП46'
PPE10'S&D9'ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (запитвания)2'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
174item on the agendapointИзпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита
Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
158item on the agendapointИзпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия
(O-000020/2018 - B8-0014/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
205item on the agendapointБеларус
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 14:00
206item on the agendapointФилипини
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 14:00
207item on the agendapointПоложението в ивицата Газа
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 16 април 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 14:00
41item on the agendapointПредотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
15item on the agendapointОдобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
14item on the agendapointБиологично производство и етикетиране на биологични продукти
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 април 2018, 13:00
202item on the agendapointНасоки за политиките за заетост на държавите членки
Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018
  -ИзмененияПонеделник, 16 април 2018, 19:00
183item on the agendapointБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент
Paul Rübig (A8-0146/2018
  -ИзмененияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
190item on the agendapointЗащита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова
  -Предложения за резолюцииCряда, 11 април 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 16 април 2018, 20:00
185item on the agendapointИнструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
211item on the agendapointНарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
178item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
73item on the agendapointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ИзмененияCряда, 11 април 2018, 13:00
156item on the agendapointОбществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 април 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 април 2018, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 април 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 април 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 април 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 18 април 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация