Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 april 2018 - Torsdagen den 19 april 2018 279k
Torsdagen den 19 april 2018171kUtgåva: Torsdagen den 19 april 2018, 14:05
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Större interpellationer
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
174Tidsfrist pointGenomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern
Betänkande:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern
[2016/2329(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
158Tidsfrist pointGenomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning
Muntlig fråga - [2018/2571(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Utskottet för kultur och utbildning
Kommissionen
Genomförandet av Bolognaprocessen - lägesrapport och uppföljning
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
205Tidsfrist -Vitryssland
[2018/2661(RSP)]
RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018
206Tidsfrist -Filippinerna
[2018/2662(RSP)]
RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018
207Tidsfrist -Situationen på Gazaremsan
[2018/2663(RSP)]
RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
201*voteGemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen
[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
41Tidsfrist***IvoteÅtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Betänkande:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
15Tidsfrist***IvoteGodkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Tisdagen den 4 april 2017
14Tidsfrist***IvoteEkologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
Betänkande:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
202Tidsfrist*voteRiktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Betänkande:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
183Tidsfrist voteBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet
Betänkande:  Paul Rübig (A8-0146/2018)
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019
[2018/2001(BUD)]
Budgetutskottet
217***IvoteFörslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
Betänkande:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
190Tidsfrist voteSkyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová
Resolutionsförslag
[2018/2628(RSP)]
B8-0186/2018
Debatt: Onsdagen den 14 mars 2018
185Tidsfrist voteEtt instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
Resolutionsförslag
[2018/2619(RSP)]
B8-0189/2018
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
211Tidsfrist voteKränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
Resolutionsförslag
[2018/2670(RSP)]
B8-0194/2018, B8-0196/2018
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
178Tidsfrist voteGenomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
Betänkande:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Betänkande om genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
[2016/2149(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
73Tidsfrist voteÅrsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
[2017/2191(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
156Tidsfrist voteResolutionsförslag - Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
[2017/2951(RSP)]
B8-0188/2018, B8-0195/2018
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
174Tidsfrist voteGenomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern
Betänkande:  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern
[2016/2329(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Debatt: Torsdagen den 19 april 2018
158Tidsfrist voteResolutionsförslag - Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning
[2018/2571(RSP)]
B8-0190/2018
Debatt: Torsdagen den 19 april 2018
15:00 - 16:00   Större interpellationer       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
216 -O-000022/2018
B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (2x6') 12'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter46'
PPE10'S&D9'ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Större interpellationer     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (större interpellation)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
174item on the agendapointGenomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern
Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
158item on the agendapointGenomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning
(O-000020/2018 - B8-0014/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
205item on the agendapointVitryssland
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 14:00
206item on the agendapointFilippinerna
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 14:00
207item on the agendapointSituationen på Gazaremsan
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 14:00
41item on the agendapointÅtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
15item on the agendapointGodkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
14item on the agendapointEkologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
202item on the agendapointRiktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
183item on the agendapointBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet
Paul Rübig (A8-0146/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
190item on the agendapointSkyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 20:00
185item on the agendapointEtt instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
211item on the agendapointKränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
178item on the agendapointGenomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
73item on the agendapointÅrsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
156item on the agendapointVaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 april 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 april 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 april 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande