Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 225k
Τετάρτη 2 Μαίου 2018179kΈκδοση: Τετάρτη 2 Μαίου 2018, 14:44
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
13:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

13:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
13 pointΈγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2594(RSP)]
39Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
Έκθεση:  Marco Valli (A8-0139/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
[2017/2190(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
50Προθεσμία pointΠροεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2695(RSP)]
24 pointΕτήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης
Έκθεση:  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης
[2017/2216(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
10Προθεσμία pointΠολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»
Έκθεση:  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και του θεματικού στόχου «προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» – άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων
[2017/2285(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
41 pointΕγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2665(RSP)]
51 pointΗ εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada"
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2696(RSP)]
42Προθεσμία pointΗ προστασία των παιδιών-μεταναστών
Προφορική ερώτηση - [2018/2666(RSP)]
     
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Επιτροπή
Η προστασία των παιδιών-μεταναστών
28Προθεσμία pointΚαθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
Προφορικές ερωτήσεις - [2017/2922(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συμβούλιο
Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
43 pointΑντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ
Προφορική ερώτηση - [2018/2668(RSP)]
     
Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
Επιτροπή
Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
5Προθεσμία -Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ
Έκθεση:  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Έκθεση σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ

[2017/2117(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
40Προθεσμία -Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Έκθεση σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[2017/2209(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
13:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)70'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (2x4') 8'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (3x1') 3'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Συντάκτες (πολιτικές ομάδες)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Βουλευτές194'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI6'30
39item on the agendapointΕτήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016
Marco Valli (A8-0139/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
50item on the agendapointΠροεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2018, 18:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 2 Μαίου 2018, 21:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 2 Μαίου 2018, 23:00
10item on the agendapointΠολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων»
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
42item on the agendapointΗ προστασία των παιδιών-μεταναστών
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 14:00
28item on the agendapointΚαθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 14:00
5item on the agendapointΠαρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 13:00
40item on the agendapointΠολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 25 Απριλίου 2018, 13:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 30 Απριλίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤετάρτη 2 Μαίου 2018, 16:00
Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου