Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 28 май 2018 г. - Четвъртък, 31 май 2018 г. 261k
Понеделник, 28 май 2018162kВерсия: Cряда, 30 май 2018, 18:09
 Точки от дневния ред
17:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
40 pointРешение на Комисията относно третия пакет за мобилност
Изявление на Комисията
[2018/2601(RSP)]
42Срок***IpointМногогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси
Доклад:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Комисия по рибно стопанство
  pointОбщо разискване - Секторът на рибарството на ЕС
27 -Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС
Доклад:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Доклад относно оптимизирането на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС

[2017/2119(INI)]
Комисия по рибно стопанство
73Срок -Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС
Доклад:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС

[2017/2129(INI)]
Комисия по рибно стопанство
Гласуването ще се състои в сряда
69Срок pointБъдещето на прехраната и селското стопанство
Доклад:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство
[2018/2037(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Гласуването ще се състои в сряда
14 pointПрилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.
Доклад:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.
[2017/2088(INI)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
89Срок pointМеханизмът за свързване на Европа след 2020 г.
Изявление на Комисията
[2018/2718(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
  pointКратко представяне на следните доклади:
20Срок -Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество
Доклад:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

[2016/2018(INI)]
Комисия по правни въпроси
Комисия по конституционни въпроси

Гласуването ще се състои в сряда
12Срок -Устойчиви финанси
Доклад:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Доклад относно устойчивите финанси

[2018/2007(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
10Срок -Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.
Доклад:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.

[2018/2009(INI)]
Комисия по правни въпроси
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)60'
Докладчици   (5x6') 30'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)   (4x4') 16'
Докладчици по становище   (5x1') 5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (9x5') 45'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointМногогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 23 май 2018, 13:00
73item on the agendapointПрилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -ИзмененияПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 29 май 2018, 16:00
69item on the agendapointБъдещето на прехраната и селското стопанство
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -ИзмененияПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 29 май 2018, 16:00
89item on the agendapointМеханизмът за свързване на Европа след 2020 г.
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 30 май 2018, 16:00
20item on the agendapointТълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 23 май 2018, 13:00
12item on the agendapointУстойчиви финанси
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 23 май 2018, 13:00
10item on the agendapointИнформационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 23 май 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 25 май 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 28 май 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 29 май 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.Правна информация