Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs 233k
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs171kVersija: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 18:15
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 12:30   Svinīgā sēde
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
85Termiņi pointDaudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2714(RSP)]
Balsošana notiks trešdien
76Termiņi***IpointDarba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
Ziņojums:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
12:00 - 12:30   Svinīgā sēde      
46 voteGvinejas Republikas prezidenta Alpha Condé uzruna
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
100 voteĪpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana
Reglamenta 197. pants
70***IvoteZivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā
Ziņojums:  Alain Cadec (A8-0149/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā
[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
72***IvoteStatistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija)
Ziņojums:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija)
[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]
Juridiskā komiteja
26***voteES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros
Ieteikums:  Tiziana Beghin (A8-0151/2018)
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā
[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
16***voteES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros
Ieteikums:  Tiziana Beghin (A8-0152/2018)
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā
[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
32*voteES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā
Ziņojums:  Miguel Viegas (A8-0147/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā
[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
27 voteVērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē
Ziņojums:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē
[2017/2119(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs
14 voteGados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas
Ziņojums:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas
[2017/2088(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs
42Termiņi***IvoteDaudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ziņojums:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
Debates: Trešdiena, 2017. gada 13. septembris
76Termiņi***IvoteDarba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
Ziņojums:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 29. maijs
43Termiņi***IvotePārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā
Ziņojums:  Linnéa Engström (A8-0377/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā
[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris
12Termiņi voteIlgtspējīgas finanses
Ziņojums:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm
[2018/2007(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs
10Termiņi voteES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
Ziņojums:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā
[2018/2009(INI)]
Juridiskā komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
90 pointStāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2719(RSP)]
82Termiņi pointStāvoklis Nikaragvā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2711(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
78 pointASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija
Komisijas paziņojums
[2018/2697(RSP)]
11Termiņi pointIeteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju
Ziņojums:  Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju
[2018/2017(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
22Termiņi pointGada ziņojums par Šengenas zonas darbību
Ziņojums:  Carlos Coelho (A8-0160/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību
[2017/2256(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
53Termiņi pointNoziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti
Ziņojums:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)
Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu
[2016/2328(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
91Termiņi***IIpointAizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis
Ieteikums otrajam lasījumam:  Christofer Fjellner (A8-0182/2018)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
45Termiņi pointGada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Ziņojums:  Tokia Saïfi (A8-0166/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
[2017/2070(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referents   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)25'
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (6x6') 36'
Atzinuma sagatavotājs1'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 225'
PPE62'30S&D54'ECR21'30ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD14'30ENF12'NI7'30
85item on the agendapointDaudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi
  -Rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2018. gada 25. maijs, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 16:00
76item on the agendapointDarba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017
  -GrozījumiPiektdiena, 2018. gada 25. maijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
42item on the agendapointDaudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
43item on the agendapointPārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā
Linnéa Engström (A8-0377/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
12item on the agendapointIlgtspējīgas finanses
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
10item on the agendapointES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
82item on the agendapointStāvoklis Nikaragvā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
11item on the agendapointIeteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju
Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018
  -GrozījumiCeturtdiena, 2018. gada 24. maijs, 13:00
22item on the agendapointGada ziņojums par Šengenas zonas darbību
Carlos Coelho (A8-0160/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
53item on the agendapointNoziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 16:00
91item on the agendapointAizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis
Christofer Fjellner (A8-0182/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
45item on the agendapointGada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Tokia Saïfi (A8-0166/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 25. maijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. maijsJuridisks paziņojums