Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r. 238k
Wtorek, 29 maja 2018177kWersja: Środa, 30 maja 2018, 18:16
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
85Termin pointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2714(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w środę
76Termin***IpointDelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Sprawozdanie:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie      
46 voteWystąpienie Alphy Condégo, prezydenta Republiki Gwinei
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
100 votePrzedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
Art. 197 Regulaminu
70***IvotePrzedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim
Sprawozdanie:  Alain Cadec (A8-0149/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim
[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]
Komisja Rybołówstwa
72***IvoteStatystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)
Sprawozdanie:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)
[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]
Komisja Prawna
26***votePorozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE
Zalecenie:  Tiziana Beghin (A8-0151/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych
[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
16***votePorozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE
Zalecenie:  Tiziana Beghin (A8-0152/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych
[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
32*voteUmowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej
Sprawozdanie:  Miguel Viegas (A8-0147/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej
[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
27 voteOptymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa
Sprawozdanie:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa
[2017/2119(INI)]
Komisja Rybołówstwa
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
14 voteWdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
Sprawozdanie:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
[2017/2088(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
42Termin***IvoteWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Komisja Rybołówstwa
Debata: Środa, 13 września 2017
76Termin***IvoteDelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Sprawozdanie:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
43Termin***IvoteŚrodki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku
Sprawozdanie:  Linnéa Engström (A8-0377/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)
[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]
Komisja Rybołówstwa
Debata: Poniedziałek, 15 stycznia 2018
12Termin voteZrównoważone finanse
Sprawozdanie:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów
[2018/2007(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
10Termin voteUnijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Sprawozdanie:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
[2018/2009(INI)]
Komisja Prawna
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
90 pointStatus Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2719(RSP)]
82Termin pointSytuacja w Nikaragui
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2711(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
78 pointStawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE
Oświadczenie Komisji
[2018/2697(RSP)]
11Termin pointZalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii
Sprawozdanie:  Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii
[2018/2017(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
22Termin pointSprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0160/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen
[2017/2256(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
53Termin pointNormy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
Sprawozdanie:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
[2016/2328(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
91Termin***IIpointOchrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE
Zalecenie do drugiego czytania:  Christofer Fjellner (A8-0182/2018)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej
[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
45Termin pointRoczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
Sprawozdanie:  Tokia Saïfi (A8-0166/2018)
Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
[2017/2070(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)25'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (6x6') 36'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie225'
PPE62'30S&D54'ECR21'30ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD14'30ENF12'NI7'30
85item on the agendapointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne
  -Projekty rezolucjiPiątek, 25 maja 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
76item on the agendapointDelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017
  -PoprawkiPiątek, 25 maja 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
42item on the agendapointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 maja 2018, 13:00
43item on the agendapointŚrodki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku
Linnéa Engström (A8-0377/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 maja 2018, 13:00
12item on the agendapointZrównoważone finanse
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
10item on the agendapointUnijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
82item on the agendapointSytuacja w Nikaragui
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
11item on the agendapointZalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii
Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018
  -PoprawkiCzwartek, 24 maja 2018, 13:00
22item on the agendapointSprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Carlos Coelho (A8-0160/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
53item on the agendapointNormy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
91item on the agendapointOchrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE
Christofer Fjellner (A8-0182/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 maja 2018, 13:00
45item on the agendapointRoczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
Tokia Saïfi (A8-0166/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 25 maja 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 maja 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna