Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r. 238k
Środa, 30 maja 2018177kWersja: Środa, 30 maja 2018, 18:16
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:30   Debaty
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:30   Debaty       Czas wystąpień
65 pointDebata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy
[2018/2622(RSP)]
12:00 - 12:30   Uroczyste posiedzenie      
54 voteWystąpienie Juana Manuela Santosa Calderóna, prezydenta Republiki Kolumbii
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
51 voteUruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]
Komisja Budżetowa
50 voteBudżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
Sprawozdanie:  Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]
Komisja Budżetowa
91Termin***IIvoteOchrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE
Zalecenie do drugiego czytania:  Christofer Fjellner (A8-0182/2018)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej
[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
55Termin voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]
Komisja Budżetowa
67Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
[2018/2698(RSP)]
B8-0232/2018
68Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123)
[2018/2699(RSP)]
B8-0233/2018
73Termin voteZgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
Sprawozdanie:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
[2017/2129(INI)]
Komisja Rybołówstwa
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
69Termin votePrzyszłość produkcji żywności i rolnictwa
Sprawozdanie:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa
[2018/2037(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
20Termin voteInterpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
[2016/2018(INI)]
Komisja Prawna
Komisja Spraw Konstytucyjnych

Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
85Termin voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne
Projekty rezolucji
[2018/2714(RSP)]
B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
11Termin voteZalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii
Sprawozdanie:  Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii
[2018/2017(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
22Termin voteSprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0160/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen
[2017/2256(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
53Termin voteNormy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
Sprawozdanie:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
[2016/2328(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Debata: Wtorek, 29 maja 2018
45Termin voteRoczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
Sprawozdanie:  Tokia Saïfi (A8-0166/2018)
Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
[2017/2070(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
66 pointWartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami”
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2018/2676(RSP)]
77Termin***IpointUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Sprawozdanie:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
30 pointManipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE
Sprawozdanie:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE
[2017/2064(INL)]
Komisja Transportu i Turystyki
61 pointRozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona)
Pytanie ustne - [2018/2551(RSP)]
     
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Komisja Prawna
Komisja
Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona)
64 pointWpływ delokalizacji na pracowników i regiony
Oświadczenie Komisji
[2018/2674(RSP)]
87 pointWykorzystanie funduszy IPA w Turcji
Oświadczenie Komisji
[2018/2716(RSP)]
37Termin pointRówność płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020
Sprawozdanie:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”
[2017/2012(INI)]
Komisja Rozwoju
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
17Termin pointWykonanie strategii UE na rzecz młodzieży
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży
[2017/2259(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
25Termin pointWdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu
Sprawozdanie:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)
[2017/2087(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
09:00 - 11:30   Debaty     item on the agenda
Xavier Bettel, premier Luksemburga (wraz z odpowiedziami)30'
Przewodniczący Komisji Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)55'
Sprawozdawcy   (6x6') 36'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'30ENF11'NI7'
91item on the agendapointOchrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE
Christofer Fjellner (A8-0182/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 maja 2018, 13:00
55item on the agendapointUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
67item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
68item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123)
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
73item on the agendapointZgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
69item on the agendapointPrzyszłość produkcji żywności i rolnictwa
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
20item on the agendapointInterpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
85item on the agendapointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne
  -Projekty rezolucjiPiątek, 25 maja 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
11item on the agendapointZalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii
Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018
  -PoprawkiCzwartek, 24 maja 2018, 13:00
22item on the agendapointSprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Carlos Coelho (A8-0160/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
53item on the agendapointNormy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
45item on the agendapointRoczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
Tokia Saïfi (A8-0166/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
77item on the agendapointUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -PoprawkiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
37item on the agendapointRówność płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
17item on the agendapointWykonanie strategii UE na rzecz młodzieży
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
25item on the agendapointWdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 25 maja 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 maja 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna