Program
ŠtrasburgPondelok, 28. mája 2018 - Štvrtok, 31. mája 2018 235k
Streda, 30. mája 2018179kVerzia: Streda, 30. mája 2018, 18:17
 Body programu
09:00 - 11:30   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:30   Rozpravy       Rečnícky čas
65 pointDiskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy
[2018/2622(RSP)]
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza      
54 votePríhovor Juana Manuela Santosa Calderóna, prezidenta Kolumbijskej republiky
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
51 voteMobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
Správa:  José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]
Výbor pre rozpočet
50 voteNávrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
Správa:  Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]
Výbor pre rozpočet
91Termín***IIvoteOchrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ
Odporúčanie do druhého čítania:  Christofer Fjellner (A8-0182/2018)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie
[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
55Termín voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie)
[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]
Výbor pre rozpočet
67Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
[2018/2698(RSP)]
B8-0232/2018
68Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123)
[2018/2699(RSP)]
B8-0233/2018
73Termín voteZhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
Správa:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
[2017/2129(INI)]
Výbor pre rybárstvo
Rozprava: Pondelok, 28. mája 2018
69Termín voteBudúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
Správa:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
[2018/2037(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rozprava: Pondelok, 28. mája 2018
20Termín voteVýklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
Správa:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
[2016/2018(INI)]
Výbor pre právne veci
Výbor pre ústavné veci

Rozprava: Pondelok, 28. mája 2018
85Termín voteViacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje
Návrhy uznesení
[2018/2714(RSP)]
B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
11Termín voteOdporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi
Správa:  Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi
[2018/2017(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
22Termín voteVýročná správa o fungovaní schengenského priestoru
Správa:  Carlos Coelho (A8-0160/2018)
Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru
[2017/2256(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
53Termín voteMinimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
Správa:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)
Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
[2016/2328(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
45Termín voteVýročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky
Správa:  Tokia Saïfi (A8-0166/2018)
Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky
[2017/2070(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
66 pointHodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz
Tematická rozprava (článok 153a)
[2018/2676(RSP)]
77Termín***IpointMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Správa:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
30 pointManipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ
Správa:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Správa o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ
[2017/2064(INL)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
61 pointRozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie)
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2551(RSP)]
     
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Výbor pre právne veci
Komisia
Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie)
64 pointVplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny
Vyhlásenie Komisie
[2018/2674(RSP)]
87 pointVyužitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku
Vyhlásenie Komisie
[2018/2716(RSP)]
37Termín pointRodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien
Správa:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Správa k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182)
[2017/2012(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
17Termín pointVykonávanie stratégie EÚ pre mládež
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež
[2017/2259(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
25Termín pointVykonávanie smernice o ekodizajne
Správa:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Správa o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES)
[2017/2087(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
09:00 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Xavier Bettel, predseda vlády Luxemburska (vrátane odpovedí)30'
Predseda Komisie (vrátane odpovedí)10'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)55'
Spravodajcovia   (6x6') 36'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'30ENF11'NI7'
91item on the agendapointOchrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ
Christofer Fjellner (A8-0182/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 23. mája 2018, 13:00
55item on the agendapointMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
67item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
68item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
73item on the agendapointZhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
69item on the agendapointBudúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
20item on the agendapointVýklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 23. mája 2018, 13:00
85item on the agendapointViacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje
  -Návrhy uzneseníPiatok, 25. mája 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
11item on the agendapointOdporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi
Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 24. mája 2018, 13:00
22item on the agendapointVýročná správa o fungovaní schengenského priestoru
Carlos Coelho (A8-0160/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 23. mája 2018, 13:00
53item on the agendapointMinimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
45item on the agendapointVýročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky
Tokia Saïfi (A8-0166/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
77item on the agendapointMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
37item on the agendapointRodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
17item on the agendapointVykonávanie stratégie EÚ pre mládež
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
25item on the agendapointVykonávanie smernice o ekodizajne
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 25. mája 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 28. mája 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 29. mája 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 19:00
Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie