Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 28 май 2018 г. - Четвъртък, 31 май 2018 г. 261k
Четвъртък, 31 май 2018172kВерсия: Cряда, 30 май 2018, 18:09
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
39Срок pointПредоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Комисия по петиции
Комисия
Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
88Срок -Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Срок -Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Срок -Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
99 voteНазначаване на член на комисията за подбор за Европейската прокуратура
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
30 voteМанипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС
Доклад:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС
[2017/2064(INL)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Cряда, 30 май 2018
77Срок***IvoteМеханизъм за гражданска защита на Съюза
Доклад:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 30 май 2018
89Срок voteМеханизмът за свързване на Европа след 2020 г.
Предложения за резолюции
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Разискване: Понеделник, 28 май 2018
82Срок voteПоложението в Никарагуа
Предложения за резолюции
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Разискване: Втoрник, 29 май 2018
37Срок voteРавенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.
Доклад:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.)
[2017/2012(INI)]
Комисия по развитие
Комисия по правата на жените и равенството между половете

Разискване: Cряда, 30 май 2018
17Срок voteПрилагане на стратегията на ЕС за младежта
Доклад:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта
[2017/2259(INI)]
Комисия по култура и образование
Разискване: Cряда, 30 май 2018
25Срок voteПрилагане на Директивата за екодизайна
Доклад:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Доклад относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)
[2017/2087(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 30 май 2018
39Срок voteПредложения за резолюции - Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Разискване: Четвъртък, 31 май 2018
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания       Време за изказвания
  pointЗапитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)5'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Автори (запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания)   (2x2') 4'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointПредоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 30 май 2018, 16:00
88item on the agendapointПоложението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 28 май 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 14:00
83item on the agendapointЗащитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 28 май 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 14:00
84item on the agendapointСудан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 28 май 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 14:00
77item on the agendapointМеханизъм за гражданска защита на Съюза
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ИзмененияВтoрник, 29 май 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 30 май 2018, 16:00
89item on the agendapointМеханизмът за свързване на Европа след 2020 г.
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 30 май 2018, 16:00
82item on the agendapointПоложението в Никарагуа
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 28 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 29 май 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 30 май 2018, 16:00
37item on the agendapointРавенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -ИзмененияCряда, 23 май 2018, 13:00
17item on the agendapointПрилагане на стратегията на ЕС за младежта
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -ИзмененияCряда, 23 май 2018, 13:00
25item on the agendapointПрилагане на Директивата за екодизайна
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -ИзмененияCряда, 23 май 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 25 май 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 28 май 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 29 май 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 30 май 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.Правна информация