Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 септември 2018 г. - Четвъртък, 13 септември 2018 г. 257k
Втoрник, 11 септември 2018177kВерсия: Cряда, 12 септември 2018, 20:32
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:30   Разисквания
12:00 - 12:30   Тържествено заседание
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:30   Разисквания       Време за изказвания
11 pointРазискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Тържествено заседание      
92 pointРеч на Мишел Аун, президент на Република Ливан
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
20***IvoteЕквивалентност на полските инспекции
Доклад:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
30*voteОбща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия
Доклад:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
87*voteРешение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил
Доклад:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил)
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
80 voteМобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша
Доклад:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Комисия по бюджети
81 voteПроект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша
Доклад:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Комисия по бюджети
35 voteВъздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия
Доклад:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия
[2017/2225(INI)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
29 voteСпецифични мерки за Гърция
Доклад:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
56 voteНачини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост
Доклад:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост
[2017/2277(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
33 voteОтношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги
Доклад:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги
[2017/2253(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
46 voteНасърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
Доклад:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
[2018/2054(INI)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
14Срок***IvoteЕвропейски корпус за солидарност
Доклад:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Комисия по култура и образование
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
51Срок***IvoteПрограма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел
Доклад:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
31Срок*voteПрограма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“
Доклад:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
47Срок voteМерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС
Доклад:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС

[2018/2055(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
37Срок voteЕзиковото равенство в ерата на цифровите технологии
Доклад:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии
[2018/2028(INI)]
Комисия по култура и образование
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
23Срок voteПрозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите
Доклад:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите
[2018/2003(INI)]
Комисия по развитие
Разискване: Понеделник, 10 септември 2018
15:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
19Срок pointПоложението в Унгария
Доклад:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът
[2017/2131(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
88Срок***IpointАвторското право в цифровия единен пазар
Доклад:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Комисия по правни въпроси
86Срок pointАвтономни оръжейни системи
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2752(RSP)]
34Срок pointАктуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ
Доклад:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ
[2017/2271(INI)]
Комисия по външни работи
98 pointИзвънредната ситуация в Либия и Средиземноморието
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2846(RSP)]
100Срок pointЗаплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2849(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
28Срок pointАктуално състояние на отношенията между ЕС и Китай
Доклад:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай
[2017/2274(INI)]
Комисия по външни работи
52Срок***IpointКонтрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него
Доклад:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
53Срок***IpointБорба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Доклад:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
09:00 - 11:30   Разисквания     item on the agenda
Алексис Ципрас, министър-председател на Гърция (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Виктор Орбан, министър-председател на Унгария (включително отговорите)5'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)40'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (14x1') 14'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (9x5') 45'
Членове на ЕП239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointЕвропейски корпус за солидарност
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
51item on the agendapointПрограма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
31item on the agendapointПрограма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
47item on the agendapointМерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
37item on the agendapointЕзиковото равенство в ерата на цифровите технологии
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
23item on the agendapointПрозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
19item on the agendapointПоложението в Унгария
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -ИзмененияCряда, 5 септември 2018, 13:00
88item on the agendapointАвторското право в цифровия единен пазар
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
86item on the agendapointАвтономни оръжейни системи
  -Предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 септември 2018, 16:00
34item on the agendapointАктуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 септември 2018, 16:00
100item on the agendapointЗаплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 септември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 септември 2018, 19:00
28item on the agendapointАктуално състояние на отношенията между ЕС и Китай
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 5 септември 2018, 13:00
52item on the agendapointКонтрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
53item on the agendapointБорба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 септември 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 септември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 септември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 септември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 септември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация