Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. září 2018 - Čtvrtek, 13. září 2018 236k
Úterý, 11. září 2018177kVerze: Středa, 12. září 2018, 15:40
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:30   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:30   Rozpravy       Řečnická doba
11 pointDiskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Slavnostní zasedání      
92 pointVystoupení prezidenta Libanonské republiky Michela Aouna
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
20***IvoteRovnocennost přehlídek porostu
Zpráva:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
30*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Zpráva:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
87*voteProváděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením
Zpráva:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
80 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
Zpráva:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Rozpočtový výbor
81 voteNávrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
Zpráva:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018 předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Rozpočtový výbor
35 voteDopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko
Zpráva:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko
[2017/2225(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
29 voteZvláštní opatření pro Řecko
Zpráva:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
56 voteMožnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání
Zpráva:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání
[2017/2277(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
33 voteVztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami
[2017/2253(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
46 votePodpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU
Zpráva:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU
[2018/2054(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
14Lhůta***IvoteEvropský sbor solidarity
Zpráva:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
51Lhůta***IvoteProgram na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl
Zpráva:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
31Lhůta*voteEvropský program doplňující rámcový program Horizont 2020
Zpráva:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
47Lhůta voteOpatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU
Zpráva:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU
[2018/2055(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
37Lhůta voteRovnost jazyků v digitálním věku
Zpráva:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku
[2018/2028(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
23Lhůta voteTransparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů
Zpráva:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů
[2018/2003(INI)]
Výbor pro rozvoj
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
15:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
19Lhůta pointSituace v Maďarsku
Zpráva:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena
[2017/2131(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
88Lhůta***IpointAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Zpráva:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
86Lhůta pointAutonomní zbraňové systémy
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2018/2752(RSP)]
34Lhůta pointStav vztahů mezi EU a USA
Zpráva:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA
[2017/2271(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
98 pointNouzová situace v Libyii a ve Středomoří
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2018/2846(RSP)]
100Lhůta pointHrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2018/2849(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
28Lhůta pointSituace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
Zpráva:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
[2017/2274(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
52Lhůta***IpointKontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící
Zpráva:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
53Lhůta***IpointBoj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva
Zpráva:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
09:00 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Premiér Řecka Alexis Tsipras (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Viktor Orbán, předseda maďarské vlády (včetně odpovědí)5'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)40'
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (14x1') 14'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEvropský sbor solidarity
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
51item on the agendapointProgram na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
31item on the agendapointEvropský program doplňující rámcový program Horizont 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
47item on the agendapointOpatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
37item on the agendapointRovnost jazyků v digitálním věku
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
19item on the agendapointSituace v Maďarsku
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
88item on the agendapointAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonomní zbraňové systémy
  -Návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. září 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. září 2018, 16:00
34item on the agendapointStav vztahů mezi EU a USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. září 2018, 16:00
100item on the agendapointHrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. září 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2018, 19:00
28item on the agendapointSituace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. září 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. září 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. září 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění